Klaipėdos miesto prekybos paslaugų geografija: metodai ir praktiniai tyrimai / Geography of Trade Services in Klaipėda Сity: Methods and Practical Researches

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 7 – 20.

Eduardas Spiriajevas, Laimonas Beteika

Klaipedos universitetas / Klaipėda University

Šiame straipsnyje aptariama paslaugų geografijos mokslo raida pasaulyje ir Lietuvoje, diskutuojama apie Klaipėdos miesto prekybos paslaugų išsidėstymo ir teritorinio aptarnavimo ypatumus, prekybos paslaugų ir miesto gyventojų aptarnavimo raidą nuo 1990 metų. Taikant tyrimo metodus nustatytas prekybos centrų teritorinis išsidėstymas, aptariamos jų buvusios ir esamos aptarnavimo zonos (gravitacijos laukai), dubliavimosi funkcijos, privalumai ir problemos. Atliekant tyrimą atskleista Klaipėdos miesto prekybos centrų ir tinklų prekybos paslaugų sudėtis. Taikant Converse modelio modifikaciją GIS metodais nustatytos optimalios prekybos paslaugų ir aptarnavimo zonos mieste. Tyrimo metodų taikymas grįstas sąveika tarp mokslo ir praktikos, kai renkami ir skaičiuojami duomenys apie prekybos ir aptarnavimo paslaugas, jų sudėtį, o gauti duomenys tiriami geografiniais metodais. Tokia tyrimo atlikimo eiga skatina bendradarbiavimą tarp geografijos mokslo kūrėjų, praktikų ir edukologų.

Reikšminiai žodžiai: paslaugos, aptarnavimas, prekybos centrai, Klaipėdos miestas.

Abstract

In this article there is being analysed development of service geography in the world and in Lithuania. There is a discussion about distribution of retail services and their peculiarities of territorial service within Klaipėda city, as well the development of service since 1990. According to the methods of researches there is determined territorial distribution of trade centres, their former and present proximities of service (gravitation fields), doubling functions, benefits and problems. Also, there is examined the structure of trade centres and retail networks. An application of modified Converse model and GIS methods both enabled to determine the optimal zones of retail services and service in Klaipėda city. The presence of practical research is based on interaction between science and practice, i.e. the collected, calculated and examined data about the retails and service. The implementation of methods and accomplishment of practical researches both induce the cooperation between the developers, practicians and educators of geography science.

Keywords: retail, service, trade centres, Klaipėda city.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF