Baltijos kraštovaizdžio forumas Vilniuje

2013-ieji – Europos piliečių metai – skirti ES piliečių teisėms. Per šiuos metus visoje Europoje organizuojamuose renginiuose ir konferencijose skatinamas visų lygmenų valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo atstovų dialogas apie šias ES užtikrinamas teises, kuriama vizija, kokia ES turėtų būti 2020 m. Manoma, kad kuo ES piliečiai geriau išmano savo ES užtikrinamas teises ir kuo labiau jomis naudojasi, tuo tai naudingiau jiems patiems, o kartu ir ES ekonomikai bei visuomenei.

Europos kraštovaizdžio konvencija (Florencija) – tarptautinis išimtinai kraštovaizdžio sričiai skirtas dokumentas, ženkliai prisidedantis prie demokratijos plėtojimo. Ja siekiama, kad tinkamai, tvariai būtų tvarkomos visos teritorijos, o taip pat – sustiprėtų vietos bendruomenių ir plačiosios visuomenės dalyvavimas sprendžiant su kraštovaizdžiu susijusius klausimus. Šis dokumentas remia Europos Sąjungos pilietiškumo koncepciją, yra reikšmingas minint Europos piliečių metus.

Akivaizdu, kad demokratinių valstybių piliečiai tikisi, kad jų balsas kraštovaizdžio srityje bus išgirstas. Visgi, tiek Europos, tiek Lietuvos žmonės vis dar turi pernelyg mažai informacijos apie Europos teisinę sistemą ir jos įtaką kasdieniniam gyvenimui, tame tarpe – ir susijusią su kraštovaizdžio apsauga, tvarkymu, teritorijų planavimu. Visuomenei dar trūksta žinių, kaip argumentuotai ir konstruktyviai galima išreikšti savo poziciją, o valdžios institucijoms – kaip racionaliai organizuoti šį procesą.

Europos piliečių metų paskelbimą inicijavo visuomeninės organizacijos ir tinklai, norėdami atkreipti Europos Sąjungos politikų dėmesį į Europos pilietiškumo ugdymo svarbą. Tarp jų – CIVILSCAPE, tarptautinė nevyriausybinių organizacijų asociacija, kurios narės skiria savo veiklą kraštovaizdžio apsaugai, tvarkymui ir planavimui vadovaudamiesi Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatomis. 2013 metų birželio mėnesį Lietuvos geografų draugija tapo šios asociacijos nare.

Lietuvai pirmininkaujant Europos Tarybai, Vilniuje gruodžio mėnesį bus surengti baigiamieji Europos piliečių metams skirti renginiai.

CIVILSCAPE kartu su Lietuvos geografų draugija ir kitais partneriais 2013 metų gruodžio 13-14 dienomis kviečia Jus užbaigti šiuos metus Baltijos kraštovaizdžio forume.

Tai tarptautinė konferencija-diskusija, kurios tikslas – suaktyvinti nacionalinių, regioninių, savivaldos valdžios institucijų, bendruomenių, verslo, ne pelno siekiančių, nevyriausybinių organizacijų, žemės savininkų ir plačiosios visuomenės dialogą, bendradarbiavimą, įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją, išsaugant ir stiprinant ekologines,estetines, kultūrines, ekonomines jo funkcijas ir vertes.

Baltijos kraštovaizdžio forumas norėtų sukviesti į diskusiją nevyriausybinių organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, vietos bendruomenių, savivaldybių ir valstybės institucijų, siekiančių ugdyti pilietinę visuomenę ir įgyvendinti Europos kraštovaizdžio konvenciją, atstovus.

Tikimasi, kad forumo metu Baltijos regiono šalys galės apsikeisti gerąja patirtimi ir stiprins bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų. Konferencija skirta visuomenės aktyvumo didinimo ir dalyvavimo įvairiose kraštovaizdžio veiklose technikų, metodikų, gerosios patirties aptarimui. Joje bus pristatytos kitų Europos kraštovaizdžio forumų išvados, tarptautinio Europos kraštovaizdžio konvenciją Pietų Baltijos regione įgyvendinančio projekto LIFEscape rezultatai, aptarta Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano rengimo eiga, Lietuvos geografų draugijos iniciatyvos, sėkmingi visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio projektuose pavyzdžiai. Preliminarią programą pridedame.

Baltijos kraštovaizdžio forumas – CIVILSCAPE organizuojamų kraštovaizdžio forumų ciklo Europoje dalis. Tokie renginiai vyko Švedijoje, Nyderlanduose, Juodkalnijoje, Italijoje, numatomas renginys Vokietijoje.

Šie forumai skiriami europilietiškumo ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavime vystymui, akcentuojant, kad tai yra visų mūsų pareiga, nes, kaip Europos teisės aktai daugybe būdų veikia kasdieninį žmonių gyvenimą, taip žmonėms turi būti garantuojama galimybė dalyvauti formuojant jų bendruomenių gyvenimą ir viešąją politiką.

Baltijos kraštovaizdžio forumas įvyks 2013 metų gruodžio 13-14 d. Vilniuje, Vilniaus universitete, K. M. Čiurlionio g. 21/27, auditorija bus patikslinta (Preliminari programa pridedama). Forumo kalba – anglų.

Prašome apie numatomą dalyvavimą pranešti Lietuvos geografų draugijai iki gruodžio 3 d. elektroniniu paštu g.godiene@gmail.com., telefonu 8 5 263 1717.

Daugiau informacijos taip pat rasite oficialioje CIVILSCAPE svetainėje.

 

Prisegtukai: