Istorija

Lietuvos geografų organizacijos steigimo idėją 1930 m. iškėlė prof. Kazys Pakštas. Lietuvos geografinės draugijos (LGD) įstatai įregistruoti 1934 metų sausio 9 dieną, o Steigiamasis susirinkimas įvyko 1934 metų sausio 26 dieną.

Pirmuoju Lietuvos geografinės draugijos pirmininku išrinktas K.Pakštas. Aktyvūs draugijos steigėjai ir organizatoriai buvo Juozas Dalinkevičius, Steponas Kolupaila. Oficialiu Draugijos leidiniu tapo žurnalas “Kosmos”.

Lietuva buvo viena paskutiniųjų Europos šalių, neturėjusių geografų draugijos. Ligi tol Lietuvos teritorijoje kai kuriuos geografinius tyrimus organizavo ir Imperatoriškosios Rusijos geografijos draugijos Šiaurės – Vakarų skyrius (įsteigtas 1867 m.), ypač aktyviai veikęs Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. Nepaisant to, jau nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1922 m. geografiniai tyrimai buvo intensyviai plėtojami tiek gamtos, tiek visuomenės geografinio pažinimo linkmėmis. Gamtinės geografijos srityje ypač sėkmingai vystytas upių ir ežerų pažinimas, visuomeninės geografijos srityje – aktualūs geopolitiniai tyrimai. Tai, o taip pat geografinio švietimo poreikis bei reikmė atstovauti Lietuvą tarptautiniuose mokslo forumuose skatino geografus burtis į profesinę bendruomenę.

Dėl didelio visuomenės dėmesio geografiniam šalies ir pasaulio pažinimui pirmaisiais Lietuvos geografų draugijos nariais buvo ne tik geografijos mokslininkai ir mokytojai, tačiau ir iškilūs kariškiai, teisininkai. Draugija turėjo apie 120 narių. Svarbiausieji LGD veiklos barai iki Antrojo pasaulinio karo buvo geografijos mokslo žinių gausinimas ir sklaida (daugiausia – per mokslo leidinį “Kosmos”) bei betarpiško Tėvynės pažinimo skatinimas (per kelionių, pažintinį turizmą). Ypač daug nuveikta geografijos žinių propagavimo srityje viešose paskaitose.

Nuo 1936 m. LGD delegacijos dalyvavo tarptautinėse hidrologų konferencijose, nuo 1938 m. LGD delegacijos dalyvavo tarptautiniuose geografų kongresuose. 1938 m. LGD iniciatyva buvo surengtas pirmasis Lietuvos geografų kongresas. Antrasis, numatytas 1940 metų vasarą, neįvyko dėl sovietų okupacijos. Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo LGD nariai aktyviai veikė užsienyje (labiausiai – JAV), skatindami poreikį atkurti Lietuvos Respublikos valstybingumą bei plėtodami lituanistinę veiklą.

Lietuvoje vietos geografų iniciatyva 1955-06-15 LTSR Vyriausybės sprendimu Nr. 296 įkurta Lietuvos TSR geografinė draugija – SSRS geografinės draugijos padalinys. Steigiamasis susirinkimas įvyko Vilniuje 1957-03-22). Jos pirmininku tapo akademikas Kazimieras Bieliukas.

Nepaisant draugijos pavadinimo ir juridinio statuso, ji tęsė ir plėtojo Lietuvos geografinio pažinimo tradicijas: skatino krašto geografinius tyrimus, būrė Lietuvos geografų bendruomenę, organizavo mokslo renginius ir keliones, plėtojo mokslinius ryšius, nuo 1958 metų leido tęstinį mokslo leidinį “Geografinis metraštis”.

Nuo 1967 m. Lietuvos TSR geografų draugijai vadovavo prof. Alfonsas Basalykas. Nuo 1980 m. – Lietuvos TSR geografų draugija.

Kazimieras Bieliukas, Alfonsas Basalykas

1989-04-26 neeiliniame suvažiavime buvo atkurta Lietuvos geografų draugija, nepriklausoma nuo TSRS, deklaravus pirmosios LGD tęstinumą. Draugijos prezidentu tapo prof. Stasys Vaitekūnas. Vėliau LGD vadovavo Algirdas Stanaitis, Ričardas Baubinas, Dovilė Krupickaitė, Genovaitė Kynė. Draugija 1999 m. surengė II – ąjį Nacionalinį Lietuvos geografų kongresą, leido (kartu su Lietuvos mokslų akademija, Geografijos, vėliau – Geologijos ir geografijos institutu) tęstinį mokslo leidinį “Geografijos metraštis”, organizavo mokslinius seminarus, pažintines mokslines išvykas, memorialinius renginius. LGD iniciatyva atlikta ir taikomųjų aplinkos tyrimų, parengta teisės aktų. Plėtotas mokslo populiarinimo bei Lietuvos prezentacijos užsienyje darbas.

Stasys Vaitekūnas, Algirdas Stanaitis, Ričardas Baubinas, Dovilė Krupickaitė, Genovaitė Kynė

Profesoriaus Kazio Pakšto medalis

Profesoriaus Kazio Pakšto, vieno iš profesionaliosios geografijos pradininkų Lietuvoje ir Lietuvos geografų draugijos įkūrėjo bei pirmojo jos pirmininko medalis įsteigiamas jo atminimui įamžinti, geografijos mokslo vystymui bei geografijos populiarinimui skatinti. Medalio steigėjas yra prof., habil. dr. Stasys Vaitekūnas, Lietuvos geografų draugijos  Prezidentas 1989 – 1995 m.

Draugijos nariais gali būti visi asmenys, sulaukę 18 metų, remiantys draugijos tikslus. Draugijos padaliniai gali būti organizuojami tiek šakiniu, tiek teritoriniu ar instituciniu principais. Aukščiausias Draugijos valdymo organas – Visuotinis susirinkimas, šaukiamas kas 3 metai. Susirinkimas renka Draugijos prezidentą ir Draugijos valdybą bei Konsultacinę tarybą. Pastarosios organizuoja draugijos veiklą laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų.

2007 m. LGD buvo daugiau kaip 300 narių. Kartų su Geologijos ir geografijos institutu LGD leidžia periodinį mokslo leidinį ANNALES GEOGRAPHICAE (Geografijos metraštis)

2010 m. gegužės 14 d. įvykęs Visuotinis Draugijos narių susirinkimas davė naują impulsą atgaivinti kai kurias primirštas veiklas. Atnaujinta draugijos veiklos uždaviniai ir veiklos gairės. Iškelti prioritetiniai uždaviniai, kurie tiesiogiai siejasi su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais.

Tapk nariu!

Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės