Humanitarinės geografijos link / Towards Humanitarian Geography

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 151 – 159. Zigmas KairaitisLietuvos edukologijos universitetasLithuanian University of Educational Sciences Straipsnį sudaro trys dalys, kuriose nagrinėjami humanitarinės geografijos formavimosi kontekstai ir jos teminiai modusai. Pirmoje dalyje „Geografinis posūkis humanitaristikoje“ trumpai apžvelgiamos tendencijos Lietuvos humanitaristikoje – pasirodžiusios monografijos, straipsniai, kuriuose nagrinėjamos žmogaus ir geografinės aplinkos sąsajos, jų atspindys kultūroje, literatūroje, istorinėje savimonėje. Antroje…

Plačiau

Akademikas Kazimieras Bieliukas / Academic Kazimieras Bieliukas

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 137 – 150. Justina PukinskaitėLietuvos edukologijos universitetasLithuanian University of Educational Sciences Straipsnį sudaro aštuonios dalys, kuriose nurodoma akademiko Kazimiero Bieliuko darbų svarba ežerotyros mokslo raidai, akademinės geografijos plėtrai bei mokslo leidinių organizavimui. Pirmoje dalyje „Gyvenimo ir darbo kelias“ pateikiama informacija apie akademiko vaikystę, darbo metus. Antroje dalyje „Mokslinio darbo kryptys ir publikuoti darbai“…

Plačiau

Retai gyvenamų kaimo teritorijų gyventojų ir gyvenviečių raida Labanoro seniūnijos pavyzdžiu / Sparsely Populated Areas of Labanoras’s District and its Rural Areas’ Inhabitants’: The Example of The Labanoras District

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 130 – 136. Jolanta ButkutėLietuvos edukologijos universitetasLithuanian University of Educational Sciences Straipsnį sudaro trys dalys, kuriose analizuojama retai apgyvendintos Labanoro seniūnijos teritorijos, šios teritorijos apgyvendinimo pokyčiai, pateikiamos ateities perspektyvos. Pirmoje dalyje nagrinėjama seniūnijos teritorijos, gyventojų skaičiaus pokyčiai, nurodant priežastis, atsiradusios problemos analizuojamame regione. Antroje dalyje gvildenama Labanoro seniūnijos tinklo raida, teritorijos kaitos priežastys.…

Plačiau

Apdirbamoji gamyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę / Manufacturing in Lithuania after the Re‑establishment of Independence

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 121 – 129. Izolda Ona BražukienėVilniaus universitetasVilnius University Straipsnį sudaro dvi dalys, kuriose nagrinėjami Lietuvos apdirbamosios gamybos ypatumai ir juos lemiantys veiksniai atkūrus nepriklausomybę. Pirmoje dalyje „Apdirbamosios gamybos ypatumai“ trumpai nurodomos svarbiausios ekonominės ir socialinės priežastys, nulėmusios apdirbamosios gamybos pokyčius per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį. Antroje dalyje „Svarbiausi veiksniai, lemiantys apdirbamosios gamybos pokyčius“…

Plačiau

Biogeografijos studijos ir pamokos muziejuose Biogeographic Activities / Biogeography Lessons in Museums

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 112 – 120. Dalia PrakapienėLietuvos edukologijos universitetasLithuanian University of Educational Sciences Straipsnyje siekiama išryškinti Lietuvos gamtos muziejų kaip edukacinės aplinkos svarbą ir galimybes mokant biogeografijos bendrojo lavinimo mokyklose. Atskleidžiama muziejų edukacinės aplinkos samprata, apžvelgiami biogeografijos mokslo integravimo į bendrąsias mokymo programas aspektai, pateikiami tyrimo, kuriuo siekta įvertinti Lietuvos gamtos muziejų interneto svetaines ir…

Plačiau

Antrinio gamtos išteklių naudojimo skatinimas per geografijos pamokas / Stimulating of Natural Resources’ Second Use in Geography Lessons

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 105- 111. Olga TitovaLietuvos edukologijos universitetasLithuanian University of Educational Sciences Straipsnis parengtas apibendrinant jauno amžiaus respondentų apklausos duomenis, kaip jie renka ir rūšiuoja buitines atliekas. Apklausti 1304 (iki 25 metų) tiriamieji iš įvairių Lietuvos vietovių. Nagrinėjama, kodėl didelė dalis tyrimo dalyvių nerenka ir nerūšiuoja buitinių atliekų, kas trukdo tai daryti, ar mokiniai mokykloje…

Plačiau

Modulinis mokymas kaip nauja geografinio ugdymo forma / Modular Training as a New Form of Geographic Education

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 95 – 104. Šarūnas GerulaitisUgdymo plėtotės centras Straipsnyje analizuojamas modulinis ugdymo organizavimo modelis kaip alternatyva iki šiol egzistuojančiam linijiniam planavimui, kai mokymo programa rengiama planuojant pagal tikslus. Šio straipsnio tikslas – atskleisti ugdymo organizavimo moduliais galimybę skaidant geografijos 9–10 ir 11–12 klasių ugdymo turinį mažesniais laikotarpiais. Straipsnyje aptariama modulinio mokymo samprata ir galimybės…

Plačiau

Studentų savarankiškas darbas kaip vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių / Independent Studies as one of the Factors in the Quality of Training

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 88 – 94. Rimantas KontvainasLietuvos edukologijos universitetasLithuanian University of Educational Sciences Universitetinės studijos yra viena reikšmingiausių švietimo grandžių, darančių didelį poveikį žmogui ir visuomenei. Sparčiai auga ir kinta informacijos kiekis. Iškyla problema, kaip susigaudyti dideliame informacijos sraute, atrinkti tai, kas žmogui reikalinga. Tam yra svarbus kritinis ugdymas, kuris padeda iš gausaus informacijos srauto…

Plačiau

Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas / Survey of Placement of Geography Graduates from Vilnius University

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 79 – 87. Dovilė KrupickaitėVilniaus universitetasVilnius University Straipsnyje pateikiama Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje 2011 m. sausio mėnesį vykdytos 2006–2010 m. geografijos bakalauro ir magistro studijų programų absolventų apklausos apie jų įsitvirtinimą darbo rinkoje ir studijų programos teikiamus privalumus bei trūkumus, siekiant įsidarbinti, duomenų analizė. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti geografijos specialybės…

Plačiau

Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas / Klaipėda University Study Programs from the Point of View of Graduates, Having Chosen the Profession of Teacher, Lect

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 65 – 78. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė, Angelija Bučienė, Dalia Umantaitė-VaivadienėKlaipėdos universitetasKlaipėda University Klaipėdos universiteto Visuomeninės geografijos studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius spręsti teritorines socialines, urbanistines, ekonomines bei gamtines problemas bei prieštaravimus, kurie Vakarų Lietuvoje yra specifiniai. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti Klaipėdos universiteto (KU) Socialinės / Visuomeninės geografijos bakalauro ir magistrantūros studijų programų…

Plačiau