Daiva Verkulevičiūtė apgynė daktaro disertaciją

 

Anotacija. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gyvenimo lygio teritorinius skirtumus tarp atskirų Lietuvos savivaldybių, miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių pagal socialinių ir ekonominių rodiklių dydžio ir teritorinės sklaidos specifiką bei išaiškinti nustatytų skirtumų priežastis. Tai išsamus teritorinis tyrimas savivaldybių lygiu, įvertinant gyvenimo lygį tiesiogiai bei netiesiogiai lemiančius veiksnius. Tyrime atlikta klasterinė analizė apima ne tik konkrečių gyvenimo lygio rodiklių bet ir jį lemiančių kitų socialinių ekonominių reiškinių reikšmes. Savivaldybės išdėstytos pagal gyvenimo lygio rodiklių pasireiškimo laipsnį ir nustatomi problemų sprendimo prioritetai jose. 

Daugumos socialinių – ekonominių reiškinių, nusakančių gyvenimo lygį, teritorinis pasiskirstymas priklauso nuo urbanizacijos lygio. Nustatyta, kad Lietuvoje ryškėja teritoriškai gretimų savivaldybių grupės (klasteriai) su jiems būdinga gyvenimo lygį nusakančių socialinių – ekonominių rodiklių pasireiškimo specifika: Vilniaus –Kauno įtakos zonos, Vidurio ir Vakarų Lietuvos, Šiaurės Rytų ir Pietų Lietuvos ir pasienio savivaldybių. 

Atlikta savivaldybių tipologija pagal gyvenimo lygio rodiklių pasireiškimo laipsnį, leidžia išskirti spręstinų problemų prioritetus. Didžiausio valstybės dėmesio turi sulaukti tos savivaldybės, kuriose gyvenimo lygį nusakančių rodiklių reikšmės yra žemiausios, o prioritetinės gyvenimo lygio gerinimo kryptys pirmiausia turi būti nukreiptos į gyventojų užimtumo bei išsilavinimo/išsimokslinimo galimybių didinimą, ypatingai žemo urbanizacijos lygio, pasienio savivaldybėse.