Geografijos brandos egzaminų užduočių struktūros pokyčiai / The Structure Changes of the National Exam of Geography

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 130 – 136.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.11

Virginijus Gerulaitis

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Geografijos brandos egzaminas vykdomas beveik du dešimtmečius, tačiau jo užduoties struktūros klausimai mažai tyrinėti. Šio tyrimo pagrindą sudaro geografijos brandos egzaminų užduočių struktūra. Jo tyrimo objektas – geografijos brandos egzaminų užduotys. Kaip rodo atlikta geografijos brandos egzamino užduočių analizė, jų struktūrą per pastaruosius 10 metų keitėsi tris kartus. Geografijos brandos egzamino užduočių struktūros pokyčiai buvo susiję su šio egzamino programos ir statuso pokyčiais, tačiau esminių skirtumų tarp geografijos mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino užduočių turinio bei struktūros nėra. Geografijos brandos egzamino užduotims būdinga didėjanti informacijos šaltinių įvairovė: mokyklinio brandos egzamino užduotis daugiausia sudarė geografiniai klausimai, o rengiant valstybinio brandos egzamino užduotis imta naudoti įvairesnius informacijos šaltinius.

Reikšminiai žodžiai: brandos egzaminas, brandos egzamino užduotis, brandos egzamino struktūra.

Abstract

The national exam of geography has been pursued for almost two decades, but the issues of thestructure of its tasks have been little investigated. The focus of this investigation is the structure of the tasks of the national exam of geography. The subject of investigation is the tasks of the national exam of geography. The performed analysis of the tasks of the national exam of geography shows that the structure of the tasks has changed three times in the last 10 years. The changes of the tasks structure of the national exam of geography were related to the changes of the program and status of this exam, but there are no essential differences between the content and structureof the tasks of school and national exams of geography. The tasks of geography national exam are characterized by an increasing variety of sources of information: geographical issues prevailed in school exam while the national exam began to diversify its sources of information.

Keywords: the national exam, the task of the national exam, the structure of the national exam.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF