Klaipėdos uosto molų poveikis Kuršių nerijos smėlio diferenciacijai / Impact of Klaipėda Port Piers on Differentiation of Sand on the Curonian Spit

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 7 – 13.

Julija Fedorovič
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Smėlio granuliometrinė sudėtis ir sunkiųjų mineralų koncentracija yra hidrometeorologinių ir sedimentacinių sąlygų rodikliai, parodantys krante vykstančius geodinaminius (akumuliacijos, erozijos, stabilizacijos) procesus. Didelės įtakos krantui turi hidrotechniniai įrenginiai. Darbo tikslas – palyginti ir nustatyti smėlio granuliometrinės sudėties 1993 ir 2011 m. bei 2011 m. sunkiųjų mineralų koncentracijos kaitą Kuršių nerijos jūros krante, Klaipėdos uosto molų poveikio zonoje. Siekiant atlikti smėlio granuliometrinės sudėties ir sunkiųjų mineralų pasiskirstymo analizę, buvo renkami paviršinio sąnašų sluoksnio smėlio mėginiai Kuršių nerijos jūros krante. Smėlio grūdelių granuliometrinė analizė atlikta taikant sijojimo metodą. Sunkiųjų mineralų (ferimagnetikų) koncentracija išmatuota Bartington MS3 skenavimo prietaisu. Tyrimai atskleidė, kad sunkiųjų mineralų koncentracija smėlyje parodo geodinamines sąlygas, todėl tai gali būti naudojama kaip kranto dinamikos rodiklis. Tirtame Kuršių nerijos kranto ruože natūralūs litodinaminiai procesai iš dalies yra nuslopinti Klaipėdos uosto pietinio molo poveikio, kuris lemia sąnašų akumuliaciją.

Reikšminiai žodžiai: granuliometrinė sudėtis, sunkiųjų mineralų koncentracija, hidrotechniniai įrenginiai.


Abstract

Granularity and heavy mineral concentrations in coastal sands serve as important indicators of hydrometeorological and sedimentological conditions, showing geodynamic processes (accumulation, erosion, stabilization) at the sea coast. Hydrotechnical constructions have significant impact to the sea coast. The aim of this paper is to assess changes of sand granularity in 1993 and 2011 and heavy mineral concentration in 2011 along the stretch of the Curonian Spit coast impacted by Klaipėda port piers. To examine the patterns in granulometric composition and heavy-mineral concentration distribution, surface sand samples were collected along the Curonian Spit coast. The sieve method was used for sand granulometric composition research. The Bartington MS3 field scanning sensor was used for characterizing the relative concentrations of heavy minerals (especially ferrimagnetic). Research results show that geodynamic conditions may be reflected by sand heavy mineral concentration; consequently it could be used as indicator of coastline dynamics. At the stretch of the Curonian Spit coast under the study natural lithodynamic processes are partially suppressed by the influence of Klaipėda port piers. It is the reason of sand accumulation there.

Keywords: granulometric composition, heavy mineral concentration, hydrotechnical constructions.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF