Ligita Smagurauskienė apgynė daktaro disertaciją

AnotacijaDisertacijos tikslas – atskleisti verslo skatinimo sistemos teritorinės organizacijos ypatumus Lietuvoje 1998 – 2008 m. Tyrimo objektas – teritorinė verslo paramos sistemos struktūra, jos elementai, formavimosi ir veikimo ypatumai. Šis darbas – mėginimas geografo akimis pažvelgti į dinamišką ir daugiakomponentę verslo paramos sistemą teritoriniu aspektu ir pasitelkus ankstesnių tyrimų rezultatus, mokslininkų patirtį bei tarpdisciplininius tyrimų būdus įžvelgti galimas teritorinės verslo paramos sistemos sąsajas su šalies ūkio vystymosi niuansais, kurie betarpiškai susiję ir su tvariu teritorijų vystymusi. Darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: tyrimų apžvalgos, kurioje aprašyti disertacijos tema Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai pagal tris tarpdisciplinines kryptis, darbo metodologijos, kurioje pateikiama darbo metodologija – sistemos ir jos dalyvių tyrimų metodologijos aspektai ir bendrieji tyrimo metodologijos aspektai, tyrimų rezultatų, kur pateikiami gautieji tyrimų rezultatai, atskleidžiantys formaliuosius verslo skatinimo sistemos principus, kai kuriuos užsienio šalių verslo skatinimo patirties aspektus, verslo skatinimo sistemos teritorinę organizaciją Lietuvoje, pagrindines teritorinės verslo skatinimo sistemos sąsaja su ūkio vystymosi tendencijomis. Lietuvoje taikoma aibė verslo paramos priemonių, tačiau paramos priemonių visuma neveikia kaip vientisa sistema. Veikiančios verslo skatinimo sistemos sukūrimas šalyje svarbi prielaida sėkmingam smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi paskatinti visuose šalies regionuose.