Retai gyvenamų kaimo teritorijų gyventojų ir gyvenviečių raida Labanoro seniūnijos pavyzdžiu / Sparsely Populated Areas of Labanoras’s District and its Rural Areas’ Inhabitants’: The Example of The Labanoras District

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 130 – 136.

Jolanta Butkutė
Lietuvos edukologijos universitetas
Lithuanian University of Educational Sciences

Straipsnį sudaro trys dalys, kuriose analizuojama retai apgyvendintos Labanoro seniūnijos teritorijos, šios teritorijos apgyvendinimo pokyčiai, pateikiamos ateities perspektyvos. Pirmoje dalyje nagrinėjama seniūnijos teritorijos, gyventojų skaičiaus pokyčiai, nurodant priežastis, atsiradusios problemos analizuojamame regione. Antroje dalyje gvildenama Labanoro seniūnijos tinklo raida, teritorijos kaitos priežastys. Trečioje straipsnio dalyje pateikiamos Labanoro seniūnijos ateities perspektyvos, atsižvelgiant į teritoriją ir gyventojų populiaciją.
Reikšminiai žodžiai: kaimo gyventojai, teritorinė kaita, gyventojų ir gyvenviečių raida, ateities perspektyva.

Summary
The article consists of three parts, which analysis the sparsely populated areas of Labanoras‘s municipality, it’s settlement changes, gives future prognosis. The first part analyzis the municipality‘s and population‘s figures changes, showing the reasons and occured problems in analized district. The second part represents Labanoras municipality web developments’ aspects, reasons of teritory changes. The third part predicts municipality’s future perspectives in terms of population and its teritory.
Keywords: rural population, territorial changes, changes of population and settlements, future prognosis.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF