Tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus ir Kauno apskrityse 2000–2013 metais / Foreign Direct Investment in Vilnius and Kaunas Counties in 2000–2013 Year

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 64 – 76.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.5

Linas Bielickas, Izolda Ona Bražukienė

Vilniaus universitetas / Vilnius University

Straipsnyje analizuojama teritorinė tiesioginių užsienio investicijų sklaida Vilniaus ir Kauno apskrityse 2000–2013 m., jų pritraukimo priežastys, investicijų iš užsienio pritraukę ūkio sektoriai ir šalys investuotojos. Rengiant straipsnį remtasi Statistikos departamento pateiktais 2000–2013 m. tiesioginių užsienio investicijų duomenimis, pagal kuriuos apskaičiuoti užsienio investicijų pritraukimo Vilniaus ir Kauno apskričių savivaldybėse kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Panaudojant kokybinius rodiklius, kurie rodo tiesioginių užsienio investicijų poveikį ūkio vystymuisi vietos (savivaldybės) lygmeniu, atlikta palyginamoji analizė. Pagal kiekybinius ir kokybinius užsienio investicijų pritraukimo rodiklius sudarytos kartoschemos, kuriose išskirtos tiesioginių užsienio investicijų teritorinės struktūros. Atlikta teritorinė tiesioginių užsienio investicijų Vilniaus ir Kauno apskričių savivaldybėse analizė parodė didelius regioninius skirtumus. Tyrimo metu nustatytos socialinės ir ekonominės tiesioginių užsienio investicijų teritorinės sklaidos netolygumo priežastys.

Reikšminiai žodžiai: tiesioginės užsienio investicijos, ūkio sektoriai, Vilniaus ir Kauno apskritys, savivaldybės.

Abstract

The aim of this paper is to analyse and evaluate a territorial dispersion of foreign direct investment in Vilnius and Kaunas counties in 2000–2013 year and to identify the main reasons, which had an impact for changes. Foreign direct investment (FDI) makes a long-term economical and monetary interests and connection between foreign direct investor and investing company. It is one of the sources of finances and inovations which improves competitiveness in global market and supports the growth of economy. There are established the causes (social and economical) of foreign direct investment in Vilnius and Kaunas counties in 2000-2013 year territorial dispersion, factors of their attraction, indicated economical sectors and investing countries in this paper. There are used the analysis of statistical data, scientific literature, counting of quantitative and qualitative indicators, comparative analysis by qualitative indicators, composition of sketches by quantitative and qualitative indicators and identification of territorial structures from sketches.

Keywords: foreign direct investment, sectors of economy, Vilnius and Kaunas counties, municipalities.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF