Įvyko Lietuvos geografinės draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija, skirta Draugijos veiklai apsvarstyti

Konferenciją atidarė Draugijos prezidentas prof. A. Basalykas. Pranešimą apie Draugijos veiklą skaitė Draugijos mokslinis sekretorius V. Minkevičius.


Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinis darbas vyko 4 sekcijose: bendrosios geografijos, hidrologijos-klimatologijos, mokyklinės geografijos ir kvartero geologijos. Be šių sekcijų dar veikė Geodezijos skyrius.


Konferencijoje pažymėta, kad ataskaitiniu laikotarpiu ypač daug dėmesio skirta gamtos apsaugos klausimams. Mokslininkai geografai pateikė optimalaus miškingumo ir optimaliai miškingų plotų išsidėstymo įvairiuose respublikos landšaftuose rekomendacijas, kuriamo Čepkelių raisto draustinio tolesnės raidos prognozes, tyrinėjo Kauno marių pakrančių aplinkos sutvarkymą, ištyrė daugelį draustinių ir pateikė Lietuvos pelkių ekonominį įvertinimą.