Vytautas Dvareckas

Gimė 1928 m. rugsėjo 20 d. Puvočių k. (Varėnos r.). 1935 m. pradėjo lankyti Puvočių pradinę m-klą, mokėsi Marcinkonių, Merkinės mokyklose, Vilniaus suaugusiųjų gimn-je. Dar mokydamasis aštuntoje klasėje, įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą laisvuoju klausytoju, sėkmingai baigė tris semestrus. Tačiau teisininku netapo. 1946 m. Karinio tribunolo represuotas, bet neįrodžius kaltumo, išteisintas. 1947 m. baigė Vilniaus suaugusiųjų gimn-ją, mokytojavo Varėnos rajono Pavarėnės, Barčių mokyklose. 1948 m. įstojo į Vilniaus valst. universiteto Gamtos mokslų fakulteto geografijos specialybę. 1953 m. baigęs studijas, dirbo Lietuvos hidrometeorologijos valdybos hidroprognozių skyriaus viršininku. 1957-1960 m. – VVU Gamtos mokslų fakulteto aspirantas. To paties fakulteto Fizinės geografijos ir kartografijos k-dros asistentas. Nuo 1960 m. vyr. dėstytojas, docentas (nuo 1971), Bendrosios geografijos k-dros profesoriaus (nuo 1991). Nuo 1995 m. dar ir Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos, nuo 2000 m. – Regioninės geografijos katedros profesorius. 1998-2000 skaitė paskaitas Vilniaus Gedimino technikos, 1999–2000 m. – Kauno technologijos universitetuose.

Profesorius V. Dvareckas skaitė paleogeografijos, bendrosios gamtinės geografijos, žemynų gamtinės geografijos, gamtos ir civilizacijos, Lietuvos rekreacijos ir turizmo geografijos paskaitų kursus, pravedė mokomąsias praktikas, vadovavo kursiniams darbams ir diplominiams darbams.

1963 m. apgynė geografijos mokslų kand. disertaciją “Neries ir jos pagrindinių intakų geomorfologinė raida Lietuvos ribose” (vad. A. Basalykas). 1989 m. Maskvos universitete apgynė dr. disertaciją “Skandinavijos apledėjimo kraštinių darinių zonos upių slėnių struktūra ir raida” (nostr. habil. dr. 1993).

Pagrindinės jo mokslo darbų kryptys – paleogeografija ir geomorfologija, šių krypčių darbų vadovas. Savo moksliniuose darbuose geomorfologiniu, paleogeografiniu požiūriu analizavo pleistoceno vėlyvojo ledynmečio ir holoceno upių slėnių, jų raidą, fliuvioglacialinio, fliuvialinio reljefo raguvų, griovų, rinų, archeologijos ir dendrologijos morfogenezę. Nuo 1965 m. dalyvauja fizinės geografijos, geomorfologijos, paleogeografijos tyrimuose pagal UNESKO programą, nuo 1994 m. Mokslų ir studijų fondo remiamos programos “Akmens amžiaus Pietų Lietuvoje” tyrimuose. V. Dvareckas yra daugiau kaip 200 moksl. straipsnių įvairiuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose autorius, aktyvus mokslinių renginių, tarptautinių konf. Lietuvoje, Švedijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Afrikoje dalyvis. Ilgametis tarptautinės mokslo koordinacinės tarybos prie Maskvos Lomonosovo vardo un-to erozinių ir vaginių problemų komiteto narys. Buvo ”Lietuvos TSR atlaso“ (1981) mokslinis sekretorius. Kai kurių Lietuvos tarybinės enciklopedijos skyrių autorius, konsultantas, redaktorius, UNESKO bei kt. Tarptautinių ir dvišalių geografinių programų Lietuvoje vadovas, įvairių specializuotų leidinių redakcijų, kolegijų, mokslinių tarybų narys, daktarinių disertacijų gynimo komitetų narys.

Už aktyvią visuomeninę veiklą V. Dvareckas ne kartą apdovanotas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, VU, Lietuvos pedagogų d-jos respublikinės tarybos, Geografų d-jos garbės raštais.

Už darbą rengiant Lietuvos kompleksinį atlasą V. Dvareckui (kartu su kitais) buvo paskirta Lietuvos valstybinė premija (1983). Profesoriaus mokslinė ir visuomeninė  veikla įvertinta ir tarptautiniu lygiu – jis įrašytas į Tarptautinių žymių vadovų sąrašo septintąjį leidimą, apdovanotas Amerikos ir Kembridžo biografijų institutų tarptautiniais diplomais, sidabro medaliu, aukso žvaigžde (1996–1998), šių institutų buvo renkamas metų žmogumi.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas profesoriaus V. Dvarecko archyvas (F278).

Mėgo turistines keliones, kolekcionavo atvirukus.

Mirė 2005 m. liepos10 d.