Akademikas Kazimieras Bieliukas / Academic Kazimieras Bieliukas

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 137 – 150.

Justina Pukinskaitė
Lietuvos edukologijos universitetas
Lithuanian University of Educational Sciences

Straipsnį sudaro aštuonios dalys, kuriose nurodoma akademiko Kazimiero Bieliuko darbų svarba ežerotyros mokslo raidai, akademinės geografijos plėtrai bei mokslo leidinių organizavimui. Pirmoje dalyje „Gyvenimo ir darbo kelias“ pateikiama informacija apie akademiko vaikystę, darbo metus. Antroje dalyje „Mokslinio darbo kryptys ir publikuoti darbai“ trumpai aprašomi atlikti akademiko ežerų morfologiniai ir morfometriniai tyrimai bei batigrafinių kreivių metodas, analizuojamos publikacijos. Trečioje straipsnio dalyje „Pedagoginė metodinė veikla“ apibendrinamas K. Bieliuko pedagoginis darbas, aprašomos metodinio pobūdžio knygelės. Ketvirtoje dalyje „Organizacinė – visuomeninė veikla“ trumpai pristatoma, kokias atsakingas administracines pareigas akademikas užėmė pokario metais. Penktoje dalyje „Akademiko K. Bieliuko darbų svarba geografijos mokslo raidai“ nagrinėjamas akademiko indėlis į geografijos mokslą bei jos akademinį mokymą XX amžiuje. Šeštojoje dalyje „Mokslinės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos įvertinimas“ pateikiamas apie akademiką parašytų publikacijų bei už aktyvią visuomeninę veiklą jam suteiktų apdovanojimų sąrašas. Septintoje dalyje „Prisiminimai“ dalijamasi buvusių K. Bieliuko studentų, bendradarbių prisiminimais apie akademiką, kuris nulėmė jų tolimesnį gyvenimą. Aštuntoje dalyje „Studentų žinios apie limnologiją“ pateikiami tyrimo duomenys, atskleidžiantys akademiko nuopelnus geografijos mokslui. Šie nuopelnai ir šiandien yra aktualūs ir nepamiršti.
Reikšminiai žodžiai: akademikas, Kazimieras Bieliukas, geografija, limnologija.

Summary
The article consists of eight parts, wich showing the importance of the work of academician Bieliukas Kazimieras to the development of science in limnology, the development of academic geography, as well as for the organisation of scientific publications. In the first part The way of life and work are provide information on academician childhood, working years. In the second part Directions of scientific work and publish works in a nutshell description of lakes morfological and morfometric research also method of batigraphic curves, analyzed the publications. In the third paragraph The pedagogical methodical activity are summarizing Bieliukas K. Pedagogic work, describing methodical format books. In the fourth part Organizational activities of the public sector briefly describes, which is responsible for administrative duties academician captured post-war year. In the fifth paragraph of The importance of the Bieliukas work in development of Geography sience are describing the contribution to science of geography, as well as his academic training in the early twentieth century. In the sixth chapter of Scientific, pedagogical and public evaluation represent about academician written publications, and list of given awards for active public activities. In the seventh part Memories are giving the former students, collaborators memories, which led to their further life. In the eighth part of The student’s knowledge of the limnology are given research data, which shows what the role of geography sience and today is to keep in mind.
Keywords: Academic, Kazimieras Bieliukas, geography, limnology.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF