Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvo / Will We Create a Geography Canon? Between Global and Local Narrative

Geografija ir edukacija, Nr. 8, 2020, p. 85 – 99.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2020.6

Zigmas Kairaitis
Geografijos edukacijos studijų centras

Santrauka

Praeito amžiaus antrojoje pusėje tapo aktualus kanono klausimas, ypač kultūros, švietimo srityje. Išsivysčiusių šalių visuomenė susirūpino prastėjančiais mokinių pasiekimų rezultatais. Švietimo specialistai ėmė kalbėti, kad auga karta, kuri, tikėtina, bus mažiau išsilavinusi už savo tėvus. Kritiškai vertintos liberalios švietimo programos. Vėl pradėta galvoti, kad turi būti tam tikros atraminės vertybės, humanistinės idėjos, fundamentalios mokslo teorijos, kuriomis remtųsi jaunosios kartos ugdymas. Straipsnyje analizuojamas kanono sąvokos diskursas humanitariniuose ir edukacijos moksluose. Nagrinėjamos sąvokų tradicija, klasika, kanonas sąsajos. Remiantis muzikologų tyrimais, sudarytas kanono struktūros didaktinis modelis. Pateikta kanono erdvinė hierarchija mokant geografijos. Kritiškai vertinama dalykų inter- ir transdisciplininė integracija (transdisciplininė aksiologija), kuri susiduria su rimtomis ontologinėmis, gnoseologinėmis ir socialinėmis problemomis.

Reikšminiai žodžiai: kanonas, tradicija, klasika, didaktika, geografijos edukacija, geografijos kanonas.

Summary

In the second half of the last century, the issue of canon became relevant, especially in the fields of culture and education. The society of the developed countries has become concerned with the deteriorating achievements of students. Education specialists have started talking about the growing generation which is going to be less educated as compared with their parents. A critical look has been taken at the liberal education programmes. The need for certain underlying values, humanistic ideas, fundamental research theories to be relied on by the education of the young generation has been resumed. The article analyses a discourse of the concept of canon in humanitarian and education sciences. A correlation between the concepts of tradition, classics and canon are discussed. Subject to the researches of musicologists, a didactic model of the structure of canon is composed. A spatial hierarchy of canon in teaching geography is presented. A critical look is taken at inter- and trans-disciplinary integration of subjects (trans-disciplinary axiology) which is facing serious ontological, gnoseological and social issues.

Keywords: canon, tradition, classics, didactics, geography education, geography canon.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF