Geografijos bendroji programa: kompetencijų ugdymo link / Geography general education programme: towards competence development

Geografija ir edukacija, Nr. 10, 2022, p. 99 – 109.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2022.7

Šarūnas Gerulaitis, Genovaitė Kynė
Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University, Lithuania

Santrauka

Straipsnyje apibendrinami svarbiausi ugdymo turinio kaitos etapai ir per švietimo reformos dvidešimtmetį atlikti darbai, išskirtinai pabrėžiant geografijos ugdymo turinio kaitą. Aptariami svarbiausi strateginiai švietimo dokumentai, kuriais remiantis buvo kuriamos ir naujinamos Bendrosios programos. Patvirtinus Valstybinės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (Lietuvos Respublikos Seimo…, 2012), „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ (Keiskime…, 2018) buvo rengiami detalesni švietimo dokumentai: „Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija“ (Valstybinė…, 2013), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo…, 2015), Geros mokyklos koncepcija (Geros…, 2015) ir Bendrųjų programų atnaujinimo gairės (Bendrųjų…, 2019). Vienas iš svarbiausių dokumentų – Bendrųjų programų atnaujinimo gairės, kurių paskirtis – nurodyti Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo kryptis, siekiant užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Remiantis jau Lietuvoje įsitvirtinusia šiuolaikine ugdymo turinio samprata, dabartinėse ugdymo programose keliamas tikslas – ugdyti mokinio kompetencijas, t. y. gebėjimus veikti tam tikroje srityje ir savo veikloje remtis vertybinėmis nuostatomis. Pristatomi Geografijos bendrosios programos naujausi į mokinių kompetencijų ugdymą orientuoti dokumentai ir nagrinėjami iššūkiai mokytojams ir mokyklai kuriant ir įgyvendinant naują mokymosi turinį ir mokinių pasiekimų vertinimo kaitą.

Reikšminiai žodžiai: ugdymas, Bendroji ugdymo programa, geografija, kompetencijos.

Summary

The article summarizes the most important stages of the change of educational content and the work carried out during the 20th anniversary of the education reform, with an exclusive emphasis on the change in the content of geography education. The most important strategic education documents on the basis of which the Framework Programmes were developed and updated are discussed. After the adoption of the State Progress Strategy “Lithuania 2030” (2012), “Let‘s change our world. The National Education Strategy 2013-2022 (2013), the Curriculum Framework for Primary, Primary and Secondary Education (2015)”, the Good School Concept (2015) and the Guidelines for the Renewal of the General Curriculum (2019). One of the most important documents is the Guidelines for the Renewal of the General Curricula, which aims to guide the renewal of the General Curricula for primary, basic and secondary education in order to ensure a higher quality of general education. Based on the modern concept of educational content, which is already well established in Lithuania, modern educational programmes aim to develop students‘ competences, i.e. their ability to act in a particular field and to base their actions on values. It presents the most recent documents in the geography curriculum that focus on the development of pupils‘ competences, and examines the challenges for teachers and schools in the development and implementation of the new learning content and the change in the assessment of pupils‘ achievements.

Keywords: education, general curriculum, geography, competences.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF