Donatas Pupienis apgynė daktaro disertaciją

 

Anotacija. Darbe pirmą kartą Pietryčių Baltijos vandens dinamika įvertinta panaudojus didelį natūrinių tyrimų duomenų masyvą. Be to, pirmą kartą Pietryčių Baltijoje, remiantis hidrofiziniais parametrais, išskirtos vandens masės ir nustatytas jų poveikis bendrai vandens cirkuliacijai. 

Tai leido Pietryčių Baltijos jūros hidrodinaminį režimą ištirti stratifikuotoje vandens storymėje bei įvertinti srovių dinamikos ypatumus įvairiuose gylio horizontuose. Pietryčių Baltijos jūros daugiamečiai ir sezoniniai hidrodinamikos ypatumai stratifikuotoje vandens storymėje ištirti, taikant statistinius metodus bei matematinį (POM) modelį.

Darbą sudaro įvadas ir 6 pagrindiniai skyriai: po pirmojo ir antrojo bendrojo pobūdžio skyrių, kuriuose apžvelgiami ankstesni tyrimai, darbo objektas, metodika ir tyriamasis rajonas, eina skyrius (3), nagrinėjantis vandens masių ypatumus tiriamoje akvatorijoje. Remiantis 3-ame skyruje skelbiamais tyrimų rezultatais, toliau darbe (4-5 skyriuose) analizuojama srovių krypties ir greičio daugiametė bei sezoninė kaita tiriamoje akvatorijoje. Išanalizavus srovių krypties ir greičio kaitos dėsningumus bei juos lemiančius veiksnius, pereinama prie tiriamos akvatorijos hidrodinamikos modeliavimo (6 skyrius).

Išvados apibendrina pagrindinius darbo rezultatus. Pabaigoje pateikiamas cituotos literatūros sąrašas bei autoriaus paskelbti darbai. Iš viso yra 12 lentelių, 59 paveikslai, cituojami 196 literatūros šaltiniai. Darbo apimtis – 153 puslapių.