Geografijos mokytojų požiūris į virtualių mokymo(si) aplinkų taikymą ugdymo procese / Geography Teachers’ Approach to the Using Virtual Learning Environment in the Education

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 58 – 64.

Marina Radčenko
Lietuvos edukologijos universitetas
Lithuanian University of Educational Sciences

Straipsnį sudaro dvi pagrindinės dalys, kuriose yra atskleidžiami tyrimo, skirto nustatyti geografijos mokytojų (toliau – mokytojų) požiūrį į virtualios mokymo(si) aplinkos (toliau – VMA) taikymą geografijos ugdymo procese, rezultatai. Pirmoji straipsnio dalis yra skirta nustatyti mokytojų, naudojančių VMA, požiūrį į VMA taikymą geografijos ugdymo proocese. Šioje dalyje yra akcentuojama, kodėl mokytojai pradėjo naudoti VMA ir kokius rezultatus pasiekė. Antroji straipsnio dalis yra skirta išryškinti mokytojų, nenaudojančių VMA, požiūrį į šią aplinką, akcentuojant priežastis, kurios paskatintų ją taikyti.
Reikšminiai žodžiai: mokytojų rengimas, nuotolinis mokymas, virtuali mokymosi aplinka.

Summary
Today‘s society cannot exist without information and communication technologies. Therefore, their use in school is no longer an innovation – it has become a reality. Different researchers establish that the use of ICT in learning are improving learning success. Nowadays virtual training is not unknown way of teaching in the education systems. It is used not only in the universities, but also in the basic and secondary education. That is why it is important to know what is opinion of the geography teachers about the virtual learning environment (VLE), whether they are used it, for what purposes teachers start to develop VLE, etc. It is also relevant to know the reasons why teachers do not use the VLE and what would encourage them to use. This article is to provide answers to the questions that are listed above.

Keywords: teacher training, ICT competence, distance education, virtual learning environment.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF