Geografinių informacinių sistemų taikymo per geografijos pamokas patirtis / The Experience of Using Geographic Information System in Geography Lessons

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 46 – 57.

Akvilė Kamarauskaitė, Kauno Senamiesčio progimnazija
Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)

Lietuvos mokyklose geografinės informacinės sistemos (GIS) dar tik pamažu bando įsitvirtinti, o jų taikymas – retas reiškinys pedagoginėje praktikoje. Straipsnio tikslas – atskleisti GIS taikymo, rengiant užduotis geografijos pamokoms, galimybes. Praktiškai kuriant užduotis, kurioms atlikti reikalinga programinė įranga, moksleiviams siūloma pateikti užduočių lapą, užduočių atlikimo eigą bei instrukcijas. GIS taikymas per pamokas suteikia ne tik galimybę sukurti ir analizuoti žemėlapius, bet ir skatina moksleivių kritinį, erdvinį mąstymą, padeda ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Reikšminiai žodžiai: geografinės informacinės sistemos (GIS), metodinės priemonės, geografijos pamokos.

Summary
Lithuanian schools it might be stressed that GIS is very rarely used and its use is more theoretical. The purpose of the article is to underline the Geographic information system opportunities while preparing the tasks for geography lessons.While creating the tasks which require special software it is offered to follow such recommendations: provide pupils with task lists and introduce to task proceeding and instructions how to perform with different functions. If the schools do not have special software or because of other reasons cannot implement this kind of tasks then it is offered to use free of charge programs that are dedicated for maps’ creation and analysis. GIS application in the lessons provides opportunities not only create and analyze the maps but also stimulates pupils’ critical, spatial thinking and it contributes to general competence developing.
Keywords: Geographic information system (GIS), methodical measures, geography lessons.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF