Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas / Survey of Placement of Geography Graduates from Vilnius University

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 79 – 87.

Dovilė Krupickaitė
Vilniaus universitetas
Vilnius University

Straipsnyje pateikiama Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje 2011 m. sausio mėnesį vykdytos 2006–2010 m. geografijos bakalauro ir magistro studijų programų absolventų apklausos apie jų įsitvirtinimą darbo rinkoje ir studijų programos teikiamus privalumus bei trūkumus, siekiant įsidarbinti, duomenų analizė. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti geografijos specialybės absolventų įsidarbinimą galinčius pagerinti veiksnius. Tyrimas parodė, kad tirtų geografijos studijų programų absolventai įsidarbina gana greitai ir dažniausiai dirba įgytą kvalifikaciją atitinkantį darbą, tačiau siekiant dar geresnių rezultatų būtina didinti į praktinį darbą orientuotų disciplinų skaičių.
Reikšminiai žodžiai: jaunimo nedarbas, geografijos studijų programos, absolventų įdarbinimas.

Summary
The article presents the results of survey conducted in the January of 2011 at the Department of Geography and Land Management, Vilnius University. The survey was based on the interviewing the graduates of geography bachelor and master studies (2006–2010) on the issues of their employment possibilities after graduation and the advantages and weaknesses of the study programme in finding jobs. The main objective of the survey was to determine the potential factors facilitating placement of geography graduates. The survey showed that it does not take very long for the graduates of geography to find jobs according to their qualification. For even better results, it is necessary to increase the number of practical subjects.
Keywords: youth unemployment, study programme in geography, employment of graduates.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF