Kvalifikacijos tobulinimo programos stebėsena: mokymosi patirties perkėlimo į praktiką modelis / Monitoring of qualification improvement programmes: learning transfer to practice model

Geografija ir edukacija, Nr. 11, 2023, p. 43 – 54.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2023.4

Asta Lapėnienė, Lineta Žilinskaitė
Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University, Lithuania

Santrauka

Straipsnyje aktualizuojama mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų veiksmingumo problematika, pristatomas keturių lygmenų mokymo(si) patirties perkėlimo į praktiką stebėsenos modelis, kuriuo siekiama išryškinti programos veiksmingumo požymius. Veiksminga kvalifikacijos tobulinimo programa laikoma tokia, kuri sukuria prielaidas perkelti mokymosi patirtį į pedagoginę praktiką. Remiantis šiuo modeliu atlikta X kvalifikacijos tobulinimo programos stebėsenos atvejo analizė atskleidė, kad modelis sukuria prielaidas stebėti kvalifikacijos tobulinimo programas ir vertinti jų veiksmingumą.

Reikšminiai žodžiai: mokymosi patirties perkėlimas, kvalifikacijos tobulinimo programos stebėsena, profesinis tobulėjimas.

Summary

The article actualizes the issue of the effectiveness of qualification improvement programmes, presents a four-level model for monitoring the learning transfer into practice, which aims to highlight the factors of the program‘s effectiveness. An effective qualification improvement program is considered to be one that creates conditions for the learning transfer into pedagogical practice. Based on this model, the case analysis of the monitoring of the X qualification improvement program revealed that the model creates prerequisites for the monitoring of the qualification improvement programs and the evaluation of their effectiveness.

Keywords: learning transfer, monitoring of qualification improvement programmes, professional development.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF