J. Dewey ir A. Maceina apie geografijos ugdomąją reikšmę / J. Dewey and A. Maceina about the Educational Significance of Geography

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 134 – 142.

Zigmas Kairaitis

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 14 – 25.

Taip jau sutapo, kad XX a. pirmojoje pusėje JAV ir Lietuva turėjo iškilius filosofus, kurių dalis darbų buvo skirti švietimo filosofijai ir pedagogikai. Tai Johanas Dewey (1859–1952) ir Antanas Maceina (1908–1987). Remiantis jų darbais buvo kuriamos JAV ir Lietuvos švietimo sistemos. Grįsdami mokyklos ugdymo tikslus, J. Dewey ir A. Maceina ypatingą dėmesį skyrė geografijos ir istorijos dalykams mokyti. J. Dewey geografiją ir geografines sąlygas interpretavo kaip visuomeninių procesų prielaidą, foną ir net kaip jų sudėtinę dalį. Geografijos ugdomąją reikšmę siejo su gamtos faktų ir socialinių įvykių sąsajų atskleidimu. A. Maceina yra parašęs darbą „Tautinės geografijos mokymas“, kurį šiandien galėtume vertinti kaip prieškarinės geografijos mokymo koncepciją. Mokslininkai ypatingą dėmesį skyrė geografijos visumos klausimui, kurį siejo su kraštovaizdžio ir antropogeografijos mokymu. Straipsnyje kaip tik ir yra apžvelgiami J. Dewey bei A. Maceinos požiūriai į geografijos mokymo ugdomąją reikšmę, ieškoma šių filosofų minčių paralelių.

Reikšminiai žodžiai: J. Dewey, A. Maceina, geografijos mokymas, pilietinis ugdymas, patriotinis ugdymas.

Abstract

By a mere coincidence, both in the USA and Lithuania, the first half of the 20th c. was marked by the works of prominent philosophers, and a portion of these works were devoted to education philosophy and pedagogy. The philosophers under discussion are Johan Dewey (1859–1952) and Antanas Maceina (1908–1987). Referring to their papers, education systems of the USA and Lithuania were developed. Through reasoning the objectives of school education, a particular focus was made by J. Dewey and A. Maceina on teaching of geography and history. Geography and geographical conditions were interpreted by J.Dewey as a premise for public processes, background and even component thereof. Educational significance of geography was related to display of interfaces between nature facts and social events. A. Maceina worked out the paper National Geographic Education that today could be considered a conception of prewar geography education. Particularly for geography, the task of the unity related to teaching of landscape and anthropogeography was applied.

This is the article that discusses the attitudes of J. Dewey and A. Maceina towards the educational significance of geography teaching and searches for parallels between thoughts of the philosophers.

Keywords: J. Dewey, A. Maceina, geography education, civic education, patriotic educative

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF