Kaimo gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus, lytinės sudėties kaita 2001–2011 metais / The Variation of Rural Settlements and the Number of Residents As Well As Their Composition by Gender in 2001–2011

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 21 – 34. 

Jolanta Butkutė

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje nagrinėjami esminiai XXI a. pradžios demografiniai kaimo gyvenviečių ir gyventojų pokyčiai visuotinių gyventojų surašymo pagrindu. Straipsnį sudaro 4 dalys, kuriose analizuojama kaimo gyvenvietės ir gyventojų skaičiaus kaita jose. Nagrinėjamas kaimo gyvenviečių tinklas ir šio tinklo išsidėstymo dėsningumai, gyvenviečių bei gyventojų skaičiaus kaita, pateikiamos kaimo gyvenviečių perspektyvinės prognozės. Pirmoje straipsnio dalyje Kaimo gyvenviečių skaičiaus kaita analizuojamas gyvenviečių skaičiaus kitimas 2001–2011 m., taip pat trumpai apžvelgiamas gyvenviečių, neturinčių gyventojų, reiškinys 2011 m. gyvenviečių pagrindu. Nagrinėjamos tokią kaitą nulėmusios priežastys ir dėl jų kylančios problemos. Antroje straipsnio dalyje pateikiama kaimo gyventojų skaičiaus kaita ir šią kaitą nulėmusios priežastys. Trečioje straipsnio dalyje Kaimo gyventojų lytinės sudėties kaita aptariami moterų ir vyrų skaičiaus pokyčiai 2001–2011 m. Ketvirtoje straipsnio dalyje pateikiamos kaimo gyvenviečių ir gyventojų perspektyvinės prognozės.

Reikšminiai žodžiai: kaimo gyvenvietės, kaimo gyventojai, 2001–2011 m. visuotiniai gyventojų surašymai.

Abstract

The article covers the essential twenty – first – century demographic rural settlements and changes in the general population census basis. The article consists of four parts that deal with rural settlements and population change, represent them forecast. First part consist of rural settlements, analysis changes of settlements number period of 2001–2011 year, also gives a brief description of settlements without population phenomenon, the basis of 2011 settlement number; analyse the reasons of settlements changes. The second part analysis the rural population changes and them reasons. Third part analysis the gender changes of mans’ and woman’s in rural settlements, during analysed period. The fourth part outlook forecasts of rural settlements and population.

Keywords: rural settlements, rural population, population census 2001–2011 m.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF