Zigmas Kairaitis. Pratarmė / Preface

Geografija ir edukacija, Nr. 8, 2020, p. 7 – 8.

PRATARMĖ

Aštuntajame mokslo almanacho Geografija ir edukacija numeryje spausdinami straipsniai, daugiausia susiję su socialine geografija, jos įvairių reiškinių erdvine geografine sklaida, šiuolaikinėmis geografijos informacinėmis technologijomis. Išsamus straipsnis skiriamas Lietuvos moterų vaidmeniui priimant politinius sprendimus: aptariami moterų dalyvavimo politikoje stereotipai, lyginama Lietuvos moterų politikių situacija Europos Sąjungos valstybių kontekste. Kitame straipsnyje nagrinėjama demografinė situacija kaimiškose savivaldybėse, kurią neretai lemia vietos geografinė padėtis. Išskiriami silpno, vidutinio ir stipraus kaimiškumo lygio Lietuvos regionai. Taip pat publikuojamas straipsnis, kuriame analizuojama jaunimo pritraukimo į Klaipėdos miestą situacija ir perspektyvos. Norint, kad jaunimas liktų Klaipėdos mieste, jį reikia įtraukti į uostamiesčio gy- venimą, kad jis čia rinktųsi studijas ir savo ateitį sietų su miestu. Du straipsniai skiriami trijų Lietuvos ežerų – Tapelių, Škilietų, ir Tabaliukų – fizinėms geografinėms ypatybėms ir jų morfometrijai aptarti. Tyrimų pagrindas – šiuolaikinių geografijos informacinių technologijų (GIS) taikymas. Straipsnyje apie geografijos edukaciją keliama Lietuvoje netirta geografijos kanono problema.

Informuojame, kad mokslo almanacho Geografija ir edukacija straipsnius galite skaityti Lietuvos geografų draugijos svetainėje.

Redaktorių kolegijos vardu
Zigmas Kairaitis

PREFACE

The eighth issue of the science almanac Geography and Education publishes articles mostly related to social geography, the spatial geographical distribution of its various phenomena, and modern geographic information technologies. The comprehensive article is devoted to the role of Lithuanian women in political decision-making. Stereotypes of women’s participation in politics are discussed. The situation of Lithuanian women politicians in the countries of the European Union is compared. Another article examines the demographic situation in rural municipalities, which is often determined by the local geographical location. Lithuanian regions of weak, medium and strong according to the level of rurality are distinguished. An article is published, which analyzes the situation and perspectives of attracting young people to the city of Klaipėda. In order for young people to stay in Klaipėda, they need to be engaged in the life of the port city, so that they can choose their studies here and connect their future with the city. Two articles are devoted to the physical geographical features of three Lithuanian lakes (Tapeliai, Škilietai, and Tabaliukai) and their morphometry. The research is based on the application of modern geographic information technology (GIS). The article devoted to the education of geography raises the problem of the canon of geography, which has not been studied in Lithuania.

We would like to inform you that you can read the articles of the science almanac Geography and Education on the website of the Lithuanian Geographers’ Association.

On behalf of the Editorial Board
Zigmas Kairaitis

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF