Virtualiųjų stendų taikymo galimybės nusikalstamumo geografijoje, remiantis policijos registruotų viešosios tvarkos pažeidimų Vilniaus miesto savivaldybėje 2015–2019 m. pavyzdžiu / Application of dashboards in the geography of crime: case study

Geografija ir edukacija, Nr. 10, 2022, p. 40 – 51.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2022.3

Kostas Gružas, Giedrė Beconytė
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania

Santrauka

Šiame straipsnyje pristatomi virtualieji stendai (angl. dashboard), jų teikiamos galimybės ir panaudos atvejai, orientuojantis į Lietuvos policijos registruotus viešosios tvarkos pažeidimus. Policijos registruoti įvykiai yra vienas iš nusikalstamumo indikatorių. Tinkamai analizuojant ir vizualizuojant šiuos duomenis galima ne tik pristatyti esamą situaciją, bet ir prisidėti prie geresnio nusikalstamumo valdymo. Aprašytos ArcGIS Online programos, kurias naudojant galima kurti tinkamus analizuoti kartografinius produktus. Straipsnyje pateikiama informacijos apie virtualiųjų stendų tipus, nurodomi jų pavyzdžiai, nagrinėjamos virtualiųjų stendų galimybės nusikalstamumo geografijos srityje, supažindinama su policijos registruotų įvykių duomenimis. Pagrindinis dėmesys skiriamas policijos registruotiems viešosios tvarkos pažeidimams, kurių analizei ir vizualizacijai atlikti panaudotos ArcGIS Online technologijos.

Reikšminiai žodžiai: virtualusis stendas, nusikalstamumo geografija, viešosios tvarkos pažeidimai.

Summary

In this article the authors present virtual dashboards, their possibilities and use cases, focusing on infringements of public policy registered by the police of Lithuania. Events of particular types registered by the police are reliable indicators of crime. Appropriate analysis and visualization of event data reflect current situation and may lead to better management of crime. ArcGIS Online applications that allow creating interactive cartographic and analytical products are described in more detail–. The article provides information on the types of dashboards and their examples. Possibilities of cartographic dashboards in the field of crime geography are presented. Our dashboards represent crime event data registered by the police with a focus on infringements of public policy that have been analyzed and visualized using ArcGIS Online technologies.

Keywords: dashboard, crime geography, public nuissance, infringement of public policy.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF