Kartografinių ženklų standartizacijos problemos Lietuvos mokyklinėje kartografinėje produkcijoje / The Problems of Cartographic Signs Standardization in Lithuanian School Cartographic Production

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 32 – 16.

Inga Žalalienė
Vilniaus universitetas
Vilnius University

Straipsnį sudaro įvadas, keturios dalys bei išvados ir rekomendacijos. Darbe nagrinėjamos kartografinių ženklų, naudojamų Lietuvos mokykliniuose geografijos ir istorijos atlasuose, standartizacijos problemos. Pirmojoje ir antrojoje dalyse Standartizacijos ir standarto samprata bei Standartizacijos ir standarto samprata kartografijoje trumpai supažindinama su šiomis sąvokomis apskritai ir kartografijoje. Trečiojoje dalyje išskiriami ir apibūdinami kartografinių ženklų standartizacijos lygmenys. Paskutiniojoje – ketvirtojoje dalyje Standartizacijos problemos edukaciniuose kartografiniuose leidiniuose rašoma apie kartografinių ženklų, naudojamų geografijos ir istorijos atlasuose, standartizacijos poreikį, būtinybę bei galimybes. Taip pat išskiriami teigiami ir neigiami rezultatai, reglamentavus kartografinius ženklus.
Reikšminiai žodžiai: mokyklinė kartografija, žemėlapis, kartografiniai ženklai, standartizacija.

Summary
The article consists of introduction, four parts and conclusions. In the article are analyzed the standardization problems of cartographic signs’ which are used in Lithuanian school geography and history atlases. In the first and second parts Standardization and standard conception and Standardization and standard conception in cartography are given short presentations of these concepts in general and then particular in cartography. In the third part are identified and described The standardization levels of cartographic signs. In the fourth part Standardization problems in the educational cartographic publications is stressed the standardization demand, necessity and possibilities of cartographic signs that are used in geography and history atlases. There are also excluded positive and negative results which appear after cartographic signs regulation.
Keywords: scholastic cartography, map, cartographic signs, standardization.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF