Leidinys „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams”

2014 m. sausį pasirodęs leidinys „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams” – kraštovaizdžio, saugaus eismo, architektūros, biologinės įvairovės, kelių projektavimo ir jų poveikio aplinkai vertinimo specialistų diskusijų rezultatas.

Geros praktikos ir rekomendacijų vadovo poreikį lėmė siekis apibendrinti ir sujungti skirtingų sričių specialistų patirtį, žinias, geraisiais pavyzdžiais pademonstruoti kompromisų siekimo variantus derinant kelio techninius parametrus, saugaus eismo ir kraštovaizdžio struktūros, ekologinių ir estetinių funkcijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimus.

Norėdama prisidėti prie Europos kraštovaizdžio konvencijos (Florencija, 2000) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos (2004) įgyvendinimo, praplėsti ir pagilinti visuomenės, privačių organizacijų ir valdžios institucijų supratimą apie kraštovaizdį, šio leidinio atsiradimą inicijavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, o įgyvendino UAB „Infraplanas.

Dėl plataus nagrinėjamų problemų spektro knyga turėtų sudominti įvairių šalies ir savivaldybių institucijų atstovus, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos specialistus, architektus, projektuotojus, statytojus ir žemės savininkus (valdytojus), gali būti naudinga įvairių disciplinų universitetų studentams, aktyvioms bendruomenėms.

Gairėse pateikiami pagrindiniai kraštovaizdžio formavimo principai ir priemonės, konceptualūs jų taikymo būdai, rekomendacijos ir geros praktikos pavyzdžiai, susiję su valstybinių automobilių kelių ir geležinkelių planavimu, projektavimu, tiesimu, rekonstrukcija ar remontu, kelio erdvės formavimu.

Skaitytojams pristatoma plati kelio kraštovaizdžio samprata. Tai ne tik kelio juosta, jos priklausiniai (horizontalus ir vertikalus žymėjimas, atitvarai, kelkraštis, grioviai, sankasos/iškasos šlaitai, želdiniai ir kt.), bet ir kelio apsaugos zona, o taip pat ir teritorija, kuriai kelias daro įtaką ekologiniu (oro, vandens, dirvožemio tarša; triukšmas; reljefo, hidrologinio režimo, buveinių pokyčiai, gyvūnų žūtis), vizualiniu (estetiniu), kraštotvarkiniu aspektu, todėl šiame geros praktikos vadove aptariami patys įvairiausi kelių kraštovaizdžio formavimo aspektai.

Čia galima susipažinti su erdvinio projektavimo principais, užtikrinančiais gerą kelio priderinimą prie vietovės reljefo, trasos sklandumą; kraštovaizdžiui draugišką kelio iškasų ir sankasų aukštį, jų nuolydį, briaunų formavimą; daugiau sužinoti apie vandens telkinių ir jų pakrančių apsaugą, užliejamų teritorijų išsaugojimą, tiltų, estakadų, pralaidų įrengimą, kelio juostos ir pakelių želdinimą; triukšmo, taršos, biologinės įvairovės išsaugojimo elementų, kelio infrastruktūros ir eismo dalyvių statinių įrengimo kraštovaizdinius aspektus, kelio informacinio lauko formavimą ir išorinės vaizdinės reklamos reguliavimo galimybes. Gale pateikiama Lietuvos ir užsienio teisės aktų apžvalga šia tema, 6 priedai, literatūros sąrašas, santrauka anglų kalba

Visa 135 puslapių 11 skyrių su 6 priedais knyga gausiai iliustruota fotografijomis, brėžiniais, schemomis.

Knygą platina Lietuvos Respublikos aplinkmos ministerijos kraštovaizdžio skyrius. Elektroninę versiją galite rasti www.am.lt