Lietuvoje ištuštėjo 4200 kaimų ir viensėdžių – privalome išsaugoti jų vardus!

Lie­tu­vos geog­ra­fų drau­gi­ja bei gru­pė moks­li­nin­kų iš Vil­niaus ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tų, Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to, Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro išplatino spaudos pranešimą, kuriame informavo, kad krei­pėsi į Sei­mą ir Vy­riau­sy­bę, pra­šy­da­mi stab­dy­ti vie­to­var­džių nai­ki­ni­mą. Kreipimosi tekstą galite rasti čia prisegtuke.

Lietuvos žinių interviu su viena kreipimosi iniciatorių, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docente dr. Filomena Kavoliutė straipsnyje „Buvo kaimas, ir kaimo nėra„.

Spaudos pranešimo tekstas – Lietuvoje ištuštėjo 4200 kaimų ir viensėdžių – privalome išsaugoti jų vardus!

Prisegtukai: