Lietuvos geografų draugija jungiasi prie Aplinkosaugos koalicijos

Nors LGD misija yra ne grynoji aplinkosauga, o žinių sklaida ir tvarus vystymasis, išsaugant Tautos ir Tėvynės savastį ir vertybes ateities kartoms, ryšį su savo žeme, tačiau geografų bendruomenė aktyviai pasisako dėl daugumos aplinkosaugos klausimų ir beveik dėl visų strateginių krašto vystymosi vizijų.

Pastaraisiais metais ypač sustiprėjo bendradarbiavimas su NVO Aplinkosaugos koalicija, todėl LGD valdybai pritarus, 2022 m. spalio 9 d. tapome tikraisiais šios atskirų nevyriausybinių organizacijų asociacijos nariais!

Tikimės veikti išvien ekologinio Lietuvos teritorijos stabilumo, kraštovaizdžio, ekosistemų apsaugos, gamtinio karkaso, ekosisteminių paslaugų plėtojimo, saugomų teritorijų steigimo ir jų tinkamo tvarkymo, miškų, vandens telkinių, bendrosios reljefo apsaugos ir kitais klausimais. Mums aktualu stebėti, tirti, eksperimentuoti ir skleisti informaciją apie šių sričių problemas ir jų sprendimo galimybes. Aplinkosaugos koalicijoje LGD atstovaus VU CHGF Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros dėstytoja dr. Giedrė Godienė.

Lietuvos geografų draugija (toliau – LGD) – dar 1934 m. įkurta visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos geografijos mokslininkus, mokytojus, praktikus ir visus, kam svarbi visuminio erdvinio pasaulio pažinimo ir sąmoningo veikimo idėja.

2022 m. LGD yra 158 nariai. Draugija koordinuoja geografines veiklas, populiarina geografijos mokslo žinias, idėjas ir geografinį mąstymą, skelbia Lietuvos valstybės gamtines ir socialines problemas bei skatina jas spręsti, atstovauja ir gina geografų bendruomenės interesus Lietuvoje ir užsienyje. LGD rengia mokslinius seminarus, paskaitas, pažintines mokslines išvykas, akcijas, kitus renginius, išlaiko neformalią gimnazistus buriančią Jaunųjų geografų mokyklą ir aktyviai dalyvauja priimant svarbius Lietuvos valstybės teritorijos sprendimus.

Geografai gali ekspertiškai pasisakyti tiek globaliu, tiek Europos, šalies, regioniniu ir vietiniu lygiu, kalbėti apie atskiras visos šalies problemas, apie skirtingus sektorius ir apie miestus. Jie išmano ir visuomenines, ir gamtines teritorines sistemas, yra ženkliai prisidėję prie Lietuvos aplinkosaugos administracinių sistemų ir teisinės bazės kūrimo, šiuo metu dirba įvairiose mokslo, savivaldos ir valstybės institucijose.

LGD nariai yra aktyvūs savo gyvenamųjų ar gimtųjų vietovių bendruomenių nariai, dažnai konsultuojantys ir padedantys ginti viešą interesą vietiniu lygiu.

Būdama Europos geografinių asociacijų asociacijos (EUGEO) ir Tarptautinės geografų sąjungos (IGU) nare, LGD dalyvauja formuojant atitinkamas pozicijas europiniu ir pasauliniu mastu, pavyzdžiui, 2021 metais buvo dalyvauta priimant rezoliucijas, pateiktas pasauliniuose Klimato kaitos ir Biologinės įvairovės susitikimuose.

Tarp svarbiausių LGD aplinkosauginių iniciatyvų 2020-2022 metais buvo Vilniaus miesto bendrojo plano kraštovaizdžio, gamtinio karkaso ir želdynų klausimai; Lietuvos Respublikos bendrasis planas – erdvinė visos šalies vizija, kraštovaizdis, ekosistemų paslaugos, miškai, saugomos sistemos; Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politika ir Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas; Vėjo energetikos statinių poveikis kraštovaizdžiui; Nacionalinis miškų susitarimas.