Lietuvos katalikų bažnyčios administracinių teritorijų erdvinių duomenų rinkinio kūrimas / Development of a spatial dataset for the administrative territories of the catholic church in Lithuania

Geografija ir edukacija, Nr. 11, 2023, p. 9 – 19.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2023.1

Samanta Klusytė
Vilniaus universitetas / Vilnius University

Santrauka

Straipsnyje aprašomas Katalikų Bažnyčios administracinių teritorijų geografinio duomenų rinkinio kūrimo procesas. Bendro tokio duomenų rinkinio Lietuvoje nėra. Tyrimo tikslas – prisidėti prie jo sukūrimo. Straipsnyje pateikiami galimi Katalikų Bažnyčios administracinių teritorijų duomenų šaltiniai, aprašomi jų tipai ir suskaitmeninimo metodika, daugiausia dėmesio skiriama parapijų riboms, pateikiami šeši gyvenviečių, nevienareikšmiškai priskiriamų parapijoms, tipai. Įvertinama, ar erdviniai parapijų ribų duomenys tinkami naudoti, atliekant analizę. Pristatomi gauti rezultatai, su kuriais išsamiau susipažinti galima interneto žemėlapių serijoje. Sukurtas Katalikų Bažnyčios administracinių teritorijų duomenų rinkinys yra viešai pasiekiamas ir tinkamas naudoti tolimesnėms analizėms.

Reikšminiai žodžiai: Katalikų Bažnyčia, administracinis suskirstymas, ribos, žemėlapiai, duomenys, parapijos.

Summary

The article describes the creation of a geographic data set for the administrative territories of the Catholic Church (hereinafter referred to as ATCC). There is currently no unified geographic data set for the administrative territories of the Catholic Church in Lithuania. The aim of the study is to contribute to its creation. The paper presents possible sources of data for ATCC, describes their types, and the digitization methodology, with particular emphasis on parish boundaries. The article also identifies six types of settlements that are ambiguously assigned to parishes. The suitability of spatial parish boundary data for analysis is evaluated. The obtained results are presented, and they can be further explored in a series of online maps. The created ATCC data set is publicly available and suitable for further analysis.

Keywords: Catholic Church, administrative division, boundaries, maps, data, parishes.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF