Moksleivių erdvinio mąstymo ir kartografinių ženklų suvokimo ypatumai / Properties of Students’ Spatial Thinking and Perception of Cartographic Signs

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 21 – 31.

Linas Bevainis
Vilniaus universitetas
Vilnius University

Edukacijoje, kaip ir kitose srityse, plačiai plinta vizualizacija. Naujai žiūrima į tradicinius ugdymo proceso dalyvius ir priemones. Tyrimais įrodyta, kad kartografinės informacijos suvokimas labai glaudžiai susijęs su mokinių erdvinio mąstymo išsivystymu ir intelekto lygiu.
Straipsnio autorius, pasitelkęs į pagalbą skirtingų klasių moksleivius, atliko tyrimą, kuris leido įvertinti jų gebėjimą skaityti žemėlapius ir orientuotis vietovėje.
Atliktas tyrimas padėjo nustatyti, į kokius kartografinius žemėlapio elementus pirmiausiai atkreipia dėmesį skirtingų amžiaus grupių vaikai, bandydami nustatyti vietovėje matomo objekto vietą žemėlapyje. Pagal skirtingų klasių moksleivių gebėjimą erdviškai mąstyti išsiaiškintas būtinų kartografinių elementų poreikis žemėlapyje, atsižvelgiant į moksleivių amžių.
Reikšminiai žodžiai: erdvinis mąstymas, GPS, žemėlapiai.

Summary
In Education, as in other areas, widely spread visualization. A new approach to the traditional educational process and tools is developing. Some studies have shown that the perception of cartographic information is very closely linked to the students‘ spatial thinking in development and intelligence level.
The author, with the help of different classes of students, conducted a study, which allowed an assessment of their ability to read maps and navigate the area.
An investigation has helped identify what kind of cartographic map elements are necessary to the different age groups of children, when they are trying to determine the location of the visual scene on the map. Regarding to the different classes of students the ability to think spatially, the necessary mapping elements need to map, were identified.
Keywords: spatial thinking, GPS, maps.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF