Netektis…

2022 m. liepos 1 d., eidamas 82-sius, po sunkios ligos, į Amžinybę iškeliavo geografas dr. Rimantas Kontavainas…
Lietuvos geografų bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionio žmonai Vitalijai, dukroms Astai ir Rūtai, sūnui Dariui, visiems artimiesiems.
Atsisveikinimas laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10) sekmadienį nuo 13 val., karstas išnešamas pirmadienį (liepos 4 d.) 16 val. Laidojama Liepynės kapinėse.

Rimantas Kontvainas gimė Užpelių kaime, Tverų valsč., tuometiniame Rietavo (dab. Plungės) rajone, Stanislavos ir Jono Kontvainų šeimoje. Nuo 1976 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete Gamtos ir geografijos fakulteto Geografijos katedroje, kurioje dėstė geografijos ir pedagogikos dalykus. 1979 m. jam buvo suteiktas docento pedagoginis vardas. 1982 m. R. Kontvainas išrinktas Geografijos katedros vedėju. Pakartotinai Geografijos katedrai jis vadovavo nuo 1992 iki 2000. 2000-aisiais katedrą reorganizavus į Regioninės geografijos ir Bendrosios geografijos katedras, pastarajai jis vadovavo iki 2002 metų.

Būdamas vedėju R. Kontvainas daug dėmesio skyrė katedros akademinei veiklai, būsimų geografų ir jaunų mokslininkų rengimui. Jam vadovaujant katedrai, doktorantūrą baigė ir apgynė disertacijas 5 dėstytojai. Daug metų R. Kontvainas buvo Gamtos ir geografijos fakulteto (GMF) tarybos narys, vadovavo jos studijų komisijai. Velionis docentas daug prisidėjo ir prie geografinių leidinių parengimo: išleistos studijos apie Plungės ir Kėdainių rajonus, Telšių apskritį. Svarbus ir įsimintinas 2000–2003 m. vykdytas tarptautinis makroregioninio pobūdžio mokslinis tyrimas „Regionų konkurencingumas, pereinant į rinkos ekonomiką“ (kartu su užsienio partneriais).

R. Kontvainas mėgo savo darbą, atsakingai ir kruopščiai rengėsi paskaitoms. Jis objektyviai vertino studentų žinias, gebėjo šiltai ir nuoširdžiai su jais bendrauti, todėl jaunų žmonių buvo gerbiamas ir mylimas, skaitė paskaitas ne tik LEU, bet ir Šiaulių universiteto gamtos ir geografijos specialybės studentams, bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams, mokytojams, klasių vadovams. Jis buvo daugelio konferencijų, seminarų, skirtų aktualioms dalykinėms geografijos problemoms, organizatorius, mokė Jaunųjų geografų mokyklos moksleivius.

Per 44 darbinės veiklos metus ilgiausiai dirbo LEU. Tai profesinės brandos laikotarpis, per kurį docentas paskelbė per 170 mokslinių, mokslo populiarinimo, metodinių straipsnių ir mokymo priemonių, vienas ar su bendraautoriais jis parengė 15 atskirų leidinių, recenzavo, sudarė ir redagavo per 40 mokslo darbų, paskelbė straipsnių tiek Lietuvos, tiek ir Čekijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Estijos ir kitų šalių leidiniuose, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Maskvoje (Rusija), Vilniuje (Lietuva), Punske, Torunėje (Lenkija), Daugpilyje (Latvija), Taline (Estija), Minske (Baltarusija), Ūstyje prie Labės (Čekija), Kijeve (Ukraina), VII ir IX Pasaulio lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumuose, Lietuvos Geografų II kongrese. R. Kontvainas buvo aktyvus visuomenininkas. Studijų metais jis ir GGF studentų profsąjungos komiteto pirmininkas, dvejus metus – VVPI studentų profsąjungos komiteto pirmininkas. Visą laiką aktyviai sportavo, žaidė krepšinį instituto komandoje. Daug metų dainavo LEU dėstytojų ir darbuotojų chore „Ave musica” (vad. M.Gedvilaitė).
Už pedagoginę veiklą ir sėkmingą vadovavimą Geografijos katedrai, kūrybingą mokslinį darbą R. Kontvainas ne kartą buvo apdovanotas LR švietimo ir mokslo ministerijos, LEU, bei GMF padėkos raštais.