Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus / Synergetic World-View of Geography of Rimantas Krupickas: Between Rational and Irrational

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 107 – 119. 

Aušra Birgelytė, Zigmas Kairaitis
Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos geografo, keliautojo, docento Rimanto Krupicko (1945–2009) geografinis pasaulėvaizdis. Aptariamos XX a. antrosios pusės mokslinės teorijos (bendrosios sistemų teorijos, sinergetikos, chaoso, netiesinės dinamikos), sisteminio mąstymo principai, racionalaus ir iracionalaus prado reikšmė moksliniam pažinimui. Visa tai siejama su postmodernaus mokslo įtaka Rimanto Krupicko mokslinėms pažiūroms. Detaliau aptariami sistemų teorijos ir sisteminio mąstymo postulatai, labiausiai nulėmę Docento požiūrį į geografiją. Tai atsispindi jo viename iš pagrindinių darbų – monografijoje Sistemų teorija ir geografija (2010). Akcentuojama, jog su sistemų teorija ir sisteminiu mąstymu Docentas siejo geografijos kaip mokslo perspektyvą. Toliau analizuojamas sinergetikos paradigmos, labai dominusios Docentą, taikymas interpretuojant geografinius objektus ir procesus. Prieinama prie išvados, kad Docento geografiniame pasaulėvaizdyje nuolat balansavo racionalus ir iracionalus pažinimo pradai, kuriuos jungia sinergetinis požiūris į geografines sistemas ir reiškinius. Ypač tai matyti geobiolaukų ir geografinės pasaulėvokos tyrimuose. Būtent mentalinėje geografijoje labiausiai reiškiasi klasikiniai ir postklasikiniai (postmodernūs) pažinimo archetipai.

Reikšminiai žodžiai: Rimantas Krupickas, sistemų teorija, geografinės sistemos, sinergetika, racionalus ir iracionalus pažinimas, geografinis pasaulėvaizdis.

Abstract

The article analyses the geographic world-view of Lithuanian geographer, traveler, Associate Professor Rimantas Krupickas (1945–2009). The scientific theories of the second half of the 20th century (general systems theories, theories of synergetics, chaos and nonlinear dynamics), principles of systematic thinking and the significance of the rational and irrational origin on the scientific cognition are discussed. All of this is related to the influence of the post-modern science on the scientific attitudes of the Professor. The postulates of the systems theory and systematic thinking that mostly conditioned the Professor’s attitude towards the geography are discussed in more detail. It is reflected in one of his main works – the monograph Systems Theory and Geography (2010). It is accentuated that the Professor associated systems theory and systematic thinking with the perspective of geography as the science. The application of synergetics paradigm that was of particular interest to the Professor in interpreting geographic objects and processes is further analysed. It is concluded that the rational and irrational cognition origins combined by synergetic attitude towards the geographic systems and phenomena were constantly balancing in the Professor’s geographic world-view. It is particularly apparent in the researches of geobiofields and geographical perception of the world. The classical and post-classical (post-modern) cognition archetypes are mostly expressed namely in the mental geography.

Keywords: Rimantas Krupickas, systems theory, geographic systems, synergetics, rational and irrational cognition, geographic world-view.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF