Šiuolaikinės pojūčių tyrinėjimo ir praktikos tendencijos / Contemporary Trends of Senses Research and Practice

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 104 – 116.

Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė

Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

Straipsnyje pristatoma ir edukaciniu aspektu aktualizuojama „pojūčių sugrįžimo į gyvenimą“ tematika. Apžvelgiamos šiandieninės masinės kultūros sritys, kuriose ryškūs pojūčių panaudojimo atspindžiai. Atskleidžiamos pagrindinės „pojūčių posūkio“ tendencijos ir principai didžiausią dėmesį kreipiant į kultūrinio-socialinio konteksto svarbą tiek patiriant, tiek mokantis, tiek ir tyrinėjant. Išryškinama tarpdalykiškumo, kuriuo grindžiamas šiandieninis mokslinis požiūris į pojūčius ir mokymo programų rengimas, svarba. Straipsnyje šis pasaulinis pojūčių studijų kontekstas siejamas su Vytauto Didžiojo universitete įgyvendintos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos dalyvių požiūriu į pojūčių studijų procese iškylančius klausimus.

Reikšminiai žodžiai: pojūčiai, pojūčių geografija, pojūčių posūkis, jutiminė patirtis, pojūčių studijos.

Abstract

In the article idea of “sensory return to fashion“ is discussed and actualized in the context of education. In the first part is given short overview of sensory use in mass culture. Then main scientific tendencies and principles of “sensory turn“ are presented and the importance of social-cultural aspect of senses in daily experience, learning and researching is highlighted. Interdisciplinarity of “sensory turn“ and the application of this approach in developing learning programs is also discussed in this article. In the second part contemporary scientific approach to sensory studies is linked to the research that was carried out during the qualification program for teachers at Vytautas Magnus University and main findings are presented.

Keywords: senses, sensory turn, sensuous geography, sensory experience, sensory studies.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF