Jūrinės simbolikos teritorinė sklaida Klaipėdos miesto viešosiose erdvėse / Territorial Distribution of Maritime Symbols in Public Spaces of Klaipėda City

Geografija ir edukacija, Nr. 9, 2021, p. 49 – 68.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2021.3

Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė, Modesta Vaitkutė
Klaipėdos universitetas / Klaipeda University, Lithuania

Santrauka

Klaipėdos miesto geografinė padėtis lėmė tai, kad čia susidarė puiki erdvė kurtis kitokiai nei visoje šalyje – jūrinei – kultūrai. Miesto viešosiose erdvėse yra nemažai išskirtinių jūrinės simbolikos elementų – architektūros objektų, kurių dalis vienaip at kitaip yra susiję su jūra. Tačiau reikia pripažinti, kad dar trūksta objektų, įprasminančių žymias asmenybes, prisidėjusias prie jūrinės kultūros puoselėjimo ir Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, garsinimo. Atliekant tyrimą, taikyti stebėjimo, objektų fotofiksavimo, kartografinis, ekspertų apklausos ir kiti metodai.

Tyrime analizuojamas jūrinės tematikos elementų (stambiosios ir smulkiosios architektūros, nematerialiųjų simbolių) įvairovė ir teritorinis išdėstymas Klaipėdos miesto viešosiose erdvėse. Taip pat pristatomos jūrinių elementų atnaujinimo ir tolimesnio vystymo tendencijos formuojant miesto įvaizdį bei puoselėjant jūrinę kultūrą. Šis tyrimas turėtų praplėsti jūrinės kultūros pažinimo ribas ir prisidėti prie Klaipėdos miesto jūrinio įvaizdžio stiprinimo.

Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos miestas, jūrinė simbolika, jūrinė tematika, viešosios erdvės.

Summary

The geographical location of Klaipeda city determined that a suitable space for the formation of maritime culture was created here. There are a number of exceptional objects of small and large architecture in the public spaces of the city, some of which are related to the sea. However, it must be stated that the city still lacks objects that glorify famous personalities who have contributed to the fostering of maritime culture and the promotion of Lithuania as a maritime country. Methods used in the research: observation, object photography, cartographic, expert surveys.

The study analyzes the diversity of maritime symbols and their territorial distribution in the public spaces of Klaipeda city. Trends in the renewal and further development of maritime elements are also presented in order to form the image of the city and foster maritime culture. This research should expand the boundaries of cognition of maritime culture and contribute to the strengthening of the maritime image of Klaipeda city.

Keywords: Klaipeda city, maritime symbols, maritime themes, public spaces.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF