Muziejus kaip mokymo(si) aplinka / Museum as Educational Environment

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 137 – 147.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.12

Jolanta Butkutė

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje nagrinėjami esminiai muziejinių edukacinių programų rengimo pokyčiai. Šių programų populiarumas mokymo(si) atžvilgiu vertinamas ne tik kaip naujų žinių pateikimo, bet ir kaip žinių perėmimo, išmokimo, praktinio panaudojimo priemonė. Edukacinių užsiėmimų metu skatinama kultūrinė, meninė, pažintinė ir kita aktyvi veikla ar jos forma per žaidimus, pasakojimus, teatralizaciją, viktorinas, meninę kūrybą, diskusijas ir kitas raiškos formas. Edukacinės programos kuriamos atsižvelgiant į lankytojų (mokytojų, mokinių) interesus, lūkesčius ir tikslus, o koreguojamos paisant lankytojų vertinimų, pageidavimų. Straipsnį sudaro kelios dalys. Pirmojoje nagrinėjama muziejinių edukacinių programų teritorinė sklaida Lietuvos savivaldybių atžvilgiu. Antrojoje – muziejinių edukacinių programų pasiskirstymas pagal ugdymo sritis. Trečiojoje – muziejinių edukacinių programų pasiūla ir paklausa 2008–2014 m. laikotarpiu.

Reikšminiai žodžiai: muziejinė edukacija, ugdymo sritys, geografija, edukaciniai užsiėmimai, lankytojų skaičius.

Abstract

The article analysis major changes in preparation of museums’ educational programs. Such programs’ attractiveness from educational perspective, not only in terms of presenting new way of knowledge, but also as one of the way how to acquire, to learn and to use that knowledge in practical way. Educational sessions are seeking to help schoolchildren to learn in a better way, to remember particular information and strengthen it by completing practical tasks. The purposes of education are: a) to stimulate cultural, cognitive, artistic and other activities; b) to understand, remember and grasp the mea ning of the given information; c) to strengthen the newly acquainted information by completing practical tasks; d) inspirational aspect of given information; e) understanding of process and it’s phenomenon, correlation with the obtained information; f) ones’ interdisciplinary aspect. Educational programs are being modified depending on visitors’ given feedback and ones needs. The article consists of several parts. The first part analysis the spread of educational programs in museums throughout Lithuania’s municipalities. The second part analysis the spread of educational programs in museums depending on a particular educational area. The third part analysis museums’ educational programs’ need and availability in the period of 2008–2014.

Keywords: museums’ educational programs, activities of education, number of visitors.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF