Trumpa žemėlapio stiliaus istorija: nuo įtaigos iki funkcijų / A brief story of map style: from sugeestion to functions

Geografija ir edukacija, Nr. 10, 2022, p. 52 – 66.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2022.4

Rita Viliuvienė
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania

Santrauka

Žemėlapio stilius – kartosemiotikos, nagrinėjančios žemėlapio kalbą, kategorija. Vienur žemėlapyje reikia pavaizduoti įtaigiau, kitur – neutraliai, vienur – konkrečiau, kitur – abstrakčiai. Tinkamai perteikus turinį, atskleidžiama žemėlapyje slypinti informacija. Tam svarbu atsižvelgti į žemėlapio kalbos funkciją, jo panaudojimą ir atitinkamai parinkti žemėlapio stiliaus priemones informacijai perduoti. Rezultatas – kontekstą atitinkantis žemėlapis, efektyviai perduota informacija, atskleistas žemėlapio turinys. Straipsnyje žemėlapio stilius atskleidžiamas per vaizdingumą, ekspresiją ir įtaigą kuriančių stiliaus priemonių panaudojimą, atsižvelgiant į žemėlapio kalbos funkciją ir jo taikymo sritį. Atliktas tyrimas grindžiamas stilistine žemėlapių analize. Išnagrinėtos 4 skirtingos žemėlapių grupės po 25 žemėlapius ir nustatytos šiems žemėlapiams būdingos stiliaus priemonės. Atliekant gauto rezultato kiekybinį vertinimą taikomi statistiniai metodai. Nustatyta, kai žemėlapio kalbos funkcija – žymėti, tai aiškiau pateikti informaciją padeda panašumo perteikimo priemonės, išryškinimas, gylio metaforos; kai kalbos funkcija – išaiškinti, naudojamos garso metaforos, perspektyvinio vaizdavimo metaforos, sureikšminimas, vaizdavimo glaustai priemonės; kai kalbos funkcija – akcentuoti, tuomet ekspresyviai ir įtaigiai perteikti informaciją padeda laiko metaforos, tautinio tapatumo raiškos priemonės, individualumo saviraiškos priemonės.

Reikšminiai žodžiai: kartografinė komunikacija, žemėlapio kalba, žemėlapio stilius, žemėlapio kalbos funkcija, žemėlapio funkcinis stilius, stiliaus priemonė.

Summary

Map style is the category of cartosemiotics that deals with the map language. The map content is portrayed in different ways in different maps: either in suggestive way or in neutral way, in specific or abstract way. If the map content is portrayed in the proper manner, map information is revealed to the user. It is important the map language function and field of map usage to take into account for this and to choose the corresponding map style means to transfer information to the map user. The result – the map corresponding to the context, information transferred effectively, and the map content revealed. The story of the map style is discussed through the use of style means used for showing picturesque, expression, and suggestion, depending on the function of the map language and the field of map usage. The research is based on stylistic analysis of the maps. 4 different groups of maps of 25 maps were analysed and the style means specific to these maps were identified. Statistics is used to sum up the results. It has been found that the means of conveying similarity, highlighting, and depth metaphors help to present information more clearly when the map language function is signification. When the map language function is clarification, metaphors of sound, metaphors of perspective representation, emphasis, and means of concise representation are used. When the map language function is emphasis, so the metaphors of time, means of expression of national identity, means of self-expression of individuality help to convey information expressively and persuasively.

Keywords: cartographic communication, map language, map style, map language function, map functional style, style means.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF