Vilniaus universiteto hidrometeorologų baigiamųjų darbų tematikos plėtra 1931–2014 metais / The Development of Subjects in the Vilnius University Hydrometeorology Study Program Master Theses from 1931 to 2014

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 66 – 80.

Gintaras Valiuškevičius

Vilniaus universitetas / Vilnius University

Straipsnis skirtas hidrometeorologijos raidos tyrimams Lietuvoje. Tyrimui pasirinkti Vilniaus universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros (HKK) archyve saugomi katedros absolventų baigiamieji darbai, ilgą laiką rengti pagal panašius reikalavimus. Tyrimas atskleidė ne tik hidrometeorologijos mokslo, bet ir jos studijų edukacinio formato plėtros pobūdį. VU HKK absolventų baigiamųjų darbų tematikos ir turinio kiekybinių rodiklių raidoje ryškiai išsiskiria keturi etapai (1931–1939 m.; 1947–1959 m.; 1960–1991 m.; 1992–2014 m.). Ryškiausios darbuose nagrinėjamų problemų ir tyrimų apimties bei metodikos permainos, atspindinčios staigų hidrometeorologijos paradigmos pokytį Lietuvoje, įvyko apie 1960 m. Nuo šių metų darbuose pradėtos nagrinėti ne tik meteorologinės, bet ir hidrologinės temos, smarkiai išsiplėtė tyrimų regionas bei naudojamų duomenų kokybiniai ir kiekybiniai parametrai. Didelę įtaką darbuose naudojamos ir pateikiamos medžiagos kiekiui bei formatui turėjo informacijos ir komunikacijos sistemų plėtra. Tiriamuoju laikotarpiu darbuose tendencingai mažėjo pradinių ir menkai apdorotų duomenų kiekis, gausėjo apibendrintos informacijos, augo naudojamų literatūros šaltinių skaičius. VU HKK baigiamųjų darbų archyvo duomenys gali būti panaudoti analizuojant skirtingus klausimus, aprėpiančius hidrometeorologijos mokyklų formavimąsi Lietuvoje.

Reikšminiai žodžiai: hidrometeorologija, Vilniaus universitetas, baigiamieji darbai, paradigma.

Abstract

In the article are analysed the problems of development the hydrometeorology in Lithuania. For the investigation used the Vilnius University hydrometeorologists’ (Department of Hydrology and Climatology) masters’ theses from 1931 to 2014. The study showed that in the development of students final work objects and quantitative indicators of work content conspicuously shown four phases: 1) from 1931 to 1939; 2) from 1947 to 1959; 3) from 1960 to 1991; 4) from 1992 to 2014. These stages related to the study programs reform. Brightest changes in the range of analyzed problems (reflected the shift of hydrometeorology paradigm) took place in 1960. Since 1960 masters theses has focused not only on meteorological but also on hydrological themes, has expanded study area and the qualitative and quantitative parameters of used data. A significant impact on the quantities and format of data had the information and communication systems development. Between 1931 and 2014 the masters theses has been characterized by the several improvements: 1) decline of basic data amounts, 2) increase of the summary information, 3) the growth in number of references. The data of Vilnius University Hydrology and Climatology Department’s masters theses archive can be used to analyze different questions dealing with the formation of Hydrometeorological schools in Lithuania.

Keywords: hydrometeorology, Vilnius University, master theses, paradigm.Vilniaus universiteto hidrometeorologų baigiamųjų darbų tematikos plėtra 1931–2014 metais

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF