Visuomeninės geografijos magistrantūros studijų programos absolventų kompetencijų pritaikymas darbo rinkoje / Adaptability of Human Geography Study Program Alumni Competencies in the Job Market

Geografija ir edukacija, Nr. 9, 2021, p. 20 – 48.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2021.2

Irma Spiriajevienė, Erika Čepienė, Eduardas Spiriajevas

Klaipėdos universitetas / Klaipeda University, Lithuania

Santrauka

Siekiant ištirti absolventų kompetencijų pritaikymą darbo rinkoje buvo atlikta literatūros ir dokumentų analizė bei focus grupės interviu tyrimas. Tikslas – išanalizuoti visuomeninės geografijos magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programos absolventų kompetencijų pritaikymą darbo rinkoje. Teorinio veiklos vertinimo pagal kompetencijas analizė parodė darbuotojų kompetencijų svarbą. Aukštosios mokyklos absolventai turi būti kompetentingi profesinės erudicijos, funkcinio lankstumo, inovacijų ir žinių valdymo, žmogiškųjų išteklių mobilizavimo, tarptautinės orientacijos ir kitose srityse. Visuomeninės geografijos magistrantūros studijų programa KU sėkmingai veikia nuo 1998 m. ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos yra įtraukta į unikalių Lietuvoje vykdomų studijų programų sąrašą. Siekdami rengiamų studentų kompetencijų atitikties darbo rinkai, studijų programos rengėjai, atnaujintojai turi reguliariai įsiklausyti į dirbančiųjų absolventų, baigusių šią programą, atsiliepimus. Tuo tikslu buvo atliktas kokybinis focus grupės tyrimas. Empiriniai duomenys buvo rinkti absolventų apskritojo stalo diskusijos metu. Tyrime dalyvavo 10 absolventų. Empiriniams duomenims analizuoti buvo atlikta kokybinė content analizė.

Išanalizavus interviu-diskusijos tyrimo duomenis, buvo išskirtos šios 7 kategorijos: Projektų ruošimo kompetencija – viena svarbiausių magistrantūros studijų programos kompetencijų; GIS programos valdymo kompetencijos formavimasis ir pritaikymo darbinėje veikloje aspektai; Tarptautinė orientacija, užsienio kalbų mokėjimas atveria daugiau galimybių; Informacijos, literatūros paieškos ir literatūros analizės kompetencijos; Studentų kompetencijų pritaikymo praktinėje, darbinėje veikloje tendencijos; Visuomeninės geografijos profesijos supratimo, identifikavimo visuomenėje problema; Pasiūlymai, siekiant geresnės absolventų kompetencijų atitikties darbo rinkai. Tyrimo dalyvių interviu-diskusijos teiginiai koncentravosi iš kategorijų sudarytose šiose pagrindinėse subkategorijose: Akademinės pasaulėžiūros formavimas(is); Stipri absolventų užsienio kalbų mokėjimo kompetencija; Kompetencijų pritaikymas rodo platų studijų programos daugiafunkciškumą; Kompetencijų pritaikymo svarba neabejojama; Projektų ruošimo kompetencija sėkmingai taikoma arba turi stiprų pritaikymo darbinėje veikloje potencialą trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje; Literatūros analizė; Informacijos, literatūros paieška ir kt. Visų kategorijų ir subkategorijų turinys lokalizuojasi pozityviame darbo rinkos ir kompetencijų atitikties lygmenyje.

Reikšminiai žodžiai: absolventai, darbo rinka, visuomeninė geografija, magistrantūros studijų programa, content analizė.

Summary

Analyses of literature, legal documents, and focus group interview were performed in order to research alumni preparedness for the job market. The aim of the study was to analyze alumni competences of the Master`s study program in Human Geography and compare them to job market demands. The analysis of theoretical performance appraisal by competencies indicated the importance of employee competencies. Graduates must be competent in professional erudition, functional flexibility, innovation and knowledge management, human resource mobilization, international orientation etc. The Master study program of Human Geography at KU has been successfully operating since 1998, and the Ministry of Education, Science and Sport included it in the list of the unique study programs in the Republic of Lithuania. In order to ensure that the competencies of the students could correspond to the labor market, the developers and renewers of the study program must regularly listen to the feedback of the graduates, who completed this program. A qualitative focus group study was conducted in order to reveal a reflection of graduates and their appraisal for better matching of the program to labor market needs. Empirical data were collected during the alumni round table discussion. The study involved 10 alumni and qualitative content analysis was performed to analyze the empirical data. After analyzing the data of the interview-discussion research, the following 7 categories were distinguished: Project preparation competence – one of the most important competencies of the master’s study program; GIS program management competence formation and application in work activities; International orientation, foreign language skills open more opportunities; Information, literature search and competences of literature analysis; Tendencies of adaptability of students competencies in practical and work activities; Unawareness of the profession of human geography in society; Suggestions for better compliance of alumni competencies with the labor market. The interview-discussion statements of the research participants were concentrated in the following main subcategories: Academic worldview formation (s); Strong alumni foreign language competence; Application of competencies shows wide multifunctionality of the study program; Importance of application of competencies is unquestionable; Project preparation competence is successfully applied or has a strong potential for application in work activities in the short and long term; Literature analysis; Information, literature search, etc.

The content of all categories and subcategories is localized at a positive level of matching labor market to graduates’ competencies.

Keywords: alumni, job market, human geography, master’s study program, content analysis.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF