Wybrane atrakcje turystyczne klastra „Beskidzka 5” / Attractions Selected from Cluster “Beskidzka 5”

Geografija ir edukacija, Nr. 6, 2018, p. 27 – 38.
DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2018.3

Wojciech Chudy
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dorota Chudy – Hyski
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Atrakcyjność turystyczna obszaru to nie tylko elementy środowiska przyrodniczego, ale różnież infrastruktura turystyczna, a nawet przychylność mieszkańców względem turystów. Tematem artykułu są wybrane atrakcje turystyczne, które znajdują się na terenie klastra turystycznego „Beskidzka 5“. Problematyyka artykułu została podjęta ze względu na rosnącą rolę turystyki w życiu społecznym i gospodarczym. Obserwowane trendy wzrostowe popytu turystycznego na usługi turystyczne dotyczą rownież atrakcji turystycznych. Dlatego prawidłowy rozwój i zachowanie atrakcji turystycznych, zwłaszcza przyrodniczych, powinien stanowić jeden z priorytetów działań władz samorządowych. Celem opracowania jest prezentacja wybranych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5”. Stanowią one przedmiot badań i są istotnym elementem przyciągającym potencjalnych turystów.

Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne, klaster turystyczny

Summary
Tourist attractions are not only the elements of nature, but also the attitude of local people towards tourists and other tourist infrastructure. The theme of the article are selected tourist attractions which are located in the area of tourism cluster “Beskidzka 5”. Issues are taken due to the increasing role of tourism in society. Attractions pack tourist in, that is why demand on the other services increases. Therefore we have to take care about right development and preservation. The aim of the article is a presentation one of the elements of the tourist area of the cluster “Beskidzka 5”. Cluster “Beskidzka 5” is presented for realizing this subject and its tourist attractions, which are attractive for potential tourist.

Keywords: tourist attractions, tourist cluster.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF