Modulinis mokymas kaip nauja geografinio ugdymo forma / Modular Training as a New Form of Geographic Education

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 95 – 104.

Šarūnas Gerulaitis
Ugdymo plėtotės centras

Straipsnyje analizuojamas modulinis ugdymo organizavimo modelis kaip alternatyva iki šiol egzistuojančiam linijiniam planavimui, kai mokymo programa rengiama planuojant pagal tikslus. Šio straipsnio tikslas – atskleisti ugdymo organizavimo moduliais galimybę skaidant geografijos 9–10 ir 11–12 klasių ugdymo turinį mažesniais laikotarpiais. Straipsnyje aptariama modulinio mokymo samprata ir galimybės Lietuvoje. Nagrinėjamos geografijos modulinės programos 9–10 ir 11–12 klasėse bei galimas turinio skaidymas moduliais. Analizuojama Suomijos ir Estijos modulinio mokymo patirtis.
Reikšminiai žodžiai: ugdymo turinio organizavimas, modulinis mokymas, geografija, mokymosi aplinka

Summary
The article analyses the organization model of modular education as an alternative to the present linear planning when the teaching program is prepared by planning according to the objectives. The aim of this article is to reveal the organization of modular education by dividing the content of geography education for classes 9–10 and 11–12 into shorter periods. The concept of modular education as well as opportunities in Lithuania are also discussed in the presentation. Moreover, the possible division of content of geographical modular programs for classes 9–10 and 11–12 is analyzed. Finally the experience of Finnish and Estonian modular education is discussed.
Keywords: curriculum organization, modular training, geography, learning environments.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF