Zigmas Kairaitis. Pratarmė / Preface

PRATARMĖ

Devintajame mokslo almanacho Geografija ir edukacija numeryje spausdinami straipsniai, kuriuose analizuojami gamtiniai, socialiniai, kultūros reiškiniai, jų erdvinė sklaida ir tyrimo metodai. Pirmajame straipsnyje nagrinėjama apleistų žemių problema, jų atsiradimo priežastys. Pateikiamos pagrindinės žemėtvarkos priemonės, kurios lėmė apleistų žemės plotų mažėjimą Ignalinos rajone. Kitame straipsnyje analizuojamos Klaipėdos universiteto magistrantūros studijų programos absolventų kompetencijos ir jų atitiktis darbo rinkos poreikiams, taikant kokybinio focus grupės tyrimo metodą. Nūdienos absolventai turi būti kompetentingi profesinės erudicijos, funkcinio lankstumo, inovacijų ir žinių valdymo, žmogiškųjų išteklių mobilizavimo, tarptautinės orientacijos ir kitose srityse. Vienas straipsnis skirtas Klaipėdos miesto viešosiose erdvėse esančių jūrinės tematikos objektų (stambiosios ir smulkiosios architektūros, nematerialiųjų simbolių) įvairovės ir teritorinio išsidėstymo analizei. Autorės mano, kad tyrimas praplės jūrinės kultūros pažinimo ribas ir padės labiau puosėlėti Klaipėdos miesto jūrinį įvaizdį. Kitame straipsnyje toliau tęsiami Lietuvos ežerų morfometriniai tyrimai. Šį kartą autoriai pateikia Gelionių ir Žaliojo ežerų, telkšančių Aukštadvario regioniniame parke, batimetriniai planai, analizuojami morfometriniai rodikliai. Pasaulyje ir Lietuvoje aktuali hidrologinės sausros ir jos tyrimų problema. Šiai temai skirtame straipsnyje aptariamas naujas hidrologinių sausrų identifikavimo pagal vandens lygio duomenis metodas. Tikimasi, kad ši metodika bus tinkama kai kurių Lietuvos upių hidrologinės sausros tyrimams. 

Informuojame, kad mokslo almanacho Geografija ir edukacija straipsnius galite skaityti Lietuvos geografų draugijos svetainėje.

Redaktorių kolegijos vardu
Zigmas Kairaitis

PREFACE

The ninth issue of the science almanac Geography and Education publishes articles analyzing natural, social, cultural phenomena, their spatial dissemination and research methods. The first article examines the problem of derelict lands, the reasons for their occurrence. The main land management measures that have led to the decrease of derelict lands in Ignalina district are presented. The next article analyzes the competencies of Klaipėda University master’s degree program graduates and their compliance with the needs of the labor market, applying the method of qualitative focus group research. Today’s graduates must be competent in professional erudition, functional flexibility, innovation and knowledge management, human resource mobilization, international orientation, and other areas. One article is devoted to the analysis of the diversity and territorial location of maritime-themed objects (large and small architecture, intangible symbols) in the public spaces of Klaipėda city. The authors believe that the research will expand the boundaries of cognition of maritime culture and help to foster the maritime image of Klaipėda city. Morphometric studies of Lithuanian lakes are continued. This time the authors present bathymetric plans of Gelionys and Žaliasis lakes, which are concentrated in Aukštadvaris Regional Park, and morphometric indicators are analyzed. The problem of hydrological drought and its research is relevant all over the world and in Lithuania. An article devoted to this topic discusses a new method for identifying hydrological droughts from water level data. It is expected that this methodology will be suitable for the study of hydrological drought in some Lithuanian rivers.

Please be informed that you can read the articles of the science almanac Geography and Education on the website of the Lithuanian Geographers’ Association.

On behalf of the Editorial Board
Zigmas Kairaitis

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF