Bendroji ugdymo programa kaip kultūra, semiotinė sistema ir komunikacijos medija / Curriculum as Culture, Semiotic System and Communication Media

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 148 – 160.

DOI: https://doi.org/10.5200/ge.2016.13

Zigmas Kairaitis

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje, remiantis komunikacijos paradigma, pažvelgta į Bendrąją ugdymo programą (BUP, curriculum) kaip kultūros, semiotikos ir komunikacijos objektą. Plintanti medijų kultūra vis plačiau skverbiasi į įvairias – iš pirmo žvilgsnio visai nesusietas su medijomis – sritis. Mediologijos taikymas konkretiems objektams „pakelia“ juos į kultūros ir visuomenės lygį. BUP pagal savo svarbą visuomenei, vaidmenį istorinių politinių virsmų metu galime priskirti kultūros fenomenui. Taip ir buvo traktuojama BUP atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę (1990 m.). Vėliau BUP vaidmuo sumenkėjo, virto tik norminiu dokumentu, kurį reikia nekritiškai vykdyti. Tačiau mokytojo santykis su BUP yra gana sudėtingas. Į BUP tekstą galima žiūrėti kaip į semiotinę (ženklų) sistemą.

BUP turinys, pateikiamos sąvokos, terminai, teiginiai gali būti interpretuojami įvairiuose edukaciniuose kontekstuose ir diskursuose. BUP, kaip ir visa švietimo sistema, yra saviraidi semiotinė-sinergetinė sistema, veikiama vidaus ir išorinių įtakų. Komunikacijos požiūriu BUP yra tarpininkas – medija – tarp visų ugdymo proceso dalyvių. Edukacijos procese per komunikacinį santykį su BUP turiniu (ženklais) pažinimo, dvasiniai ir veiklos objektai įgyja tam tikras prasmes ir reikšmes.

Reikšminiai žodžiai: Bendroji ugdymo programa, kultūra, semiotika, sinergetika, komunikacija, medija.

Abstract

Subject to the communication paradigm, the article focuses on the curriculum as an object of culture, semiotics and communication. The pervasive media culture is increasingly penetrating various areas which, at first sight, have nothing to do with the media. Application of mediology for the specific objects “lifts” them to the level of culture and society. Subject to its importance in the society and the role in the historical and political transformations, curriculum can be attributed to the phenomenon of culture. This was the concept of the curriculum during the restoration of independence of Lithuania (in 1990). Later, the role of curriculum became less important and simply turned into a standard document that had to be executed uncritically. However, the relation between the teacher and the curriculum is rather complicated. The text of curriculum can be interpreted as a semiotic system of symbols. The content of curriculum, provided concepts, definitions and statements can be interpreted in various educational contexts and discourses. Curriculum – same as the entire system of education – is a selforganisational semiotic-synergetic system influenced by internal and external factors.

In terms of communication, curriculum is a mediator – a medium – between all participants of the education process. In the education process, cognitive, spiritual and activity objects acquire certain meanings and scopes through the communication relation to the curriculum content (symbols).

Keywords: curriculum, culture, semiotics, synergetics, communication, media. Nuoroda: https://doi.org/10.5200/ge.2016.13

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF