Informacijos sklaida apie karjeros galimybes geografijos studijų absolventams Lietuvoje ir užsienyje / Spread of Information about Career Opportunities for Geography Graduates in Lithuania and Abroad

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 95 – 111.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.8

Daiva Verkulevičiūtė – Kriukienė

Klaipėdos universitetas / Klaipėda University

Geografai dirba beveik visuose ekonomikos sektoriuose. O pasaulio miestai ir regionai vis dažniau susiduria su įvairiomis gamtinėmis ir socialinėmis problemomis, kurias gali spręsti geografai. Dėl to geografijos specialistų poreikis išlieka daugelyje valstybių. Šio straipsnio tikslas – analizuoti informacijos sklaidą apie geografo karjeros galimybes Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Susisteminus Lietuvos universitetų pateikiamus duomenis matyti, kad informacijos apimtis apie karjeros galimybes labai skirtinga, todėl siūloma šį sąrašą praplėsti, detalizuoti. Pristatydamos studijų programas, Lietuvos aukštosios mokyklos stengiasi parodyti jų unikalumą, patrauklumą. Tačiau ne mažiau svarbu akcentuoti įgyjamos specialybės svarbą ir poreikį šalies ūkiui. Įvairiose užsienio valstybėse yra gerai išplėtotas karjeros paslaugų tinklas, kuriame visapusiškai, vaizdžiai ir aiškiai atskleidžiama informacija apie tai, kokie gebėjimai reikalingi būsimajam specialistui, kokiose ekonominėse veiklose absolventas gali ieškoti darbo.

Reikšminiai žodžiai: geografijos studijos, karjera, informacijos sklaida, įsidarbinimas.

Abstract

Geographers are working in almost all economic activities. Meanwhile, the world’s cities and regions are increasingly exposed to various natural and social problems, and these problems can solve by geographers. As a result, the demand for specialists of geography remains in many countries. Purpose of this article – to analyze the spread of information about career opportunities for geography graduates in Lithuania and in foreign countries. Systematized data of Lithuania universities show that the amount of information about career opportunities are very different, therefore it is proposed to extend this list. High schools of Lithuanian seeks to show uniqueness and attractiveness of study programs. However, it is equally important to emphasize the importance and the need of acquired specialty for the country’s economy. In various foreign countries the career services network is well developed, with full, vivid and clear disclosure of information about the skills needed for specialist in future.

Keywords: geography studies, careers, spread of information, employment.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF