Biokuras Lietuvos energetikoje: energetinių želdinių ir miško produkcijos geografinė analizė / Bio-Fuel in Lithuania’s Energetics: Geographical Analysis of Energy Crops and Forest Products

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 33 – 46.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.3

Vaidas Bondzinskas, Jurgita Mačiulytė

Vilniaus universitetas /  Vilnius University

Biokuras Lietuvos energetikoje yra vienas svarbiausių atsinaujinančios energijos išteklių, naudojamų šilumos energijai gaminti. Pastarojo energetinio išteklio panaudojimą lemia Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungai ir valstybės vykdoma energetikos politika, skatinanti gausinti ir panaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius. Straipsnį sudaro trys pagrindinės struktūrinės dalys, kuriose nagrinėjama potencialių biokuro išteklių, t. y. trumpos rotacijos energetinių želdinių plotų, realizuotos miško produkcijos Lietuvos miškų urėdijose ir biokuro panaudojimo šilumos energijai gaminti Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemose, teritorinė sklaida 2012 m.

Reikšminiai žodžiai: trumpos rotacijos energetiniai želdiniai, biokuras, miško produkcija, energetika.

Abstract

Bio-fuel, used for production of thermal energy, is one of the most important renewable energy sources in Lithuania. The use of this energy source is determined by Lithuania‘s commitments to the European Union and the energetic policy carried out by the state, which encourages the use and replenishment of renewable energy sources. The article consists of three parts, which analyze the teritorial distribution of potential biofuel resources, i.e. short-rotation energy crops, realized forest products in Lithuania‘s forestry enterprises, and use of bio-fuel for production of thermal energy for Lithuania‘s centralized heating systems in 2012.

Keywords: short-rotation energy crops, bio-fuel, forest products, energetics.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF