Pirmosios lietuviškos geografijos knygos / The first Lithuanian geography books

Pirmosios lietuviškos geografijos knygos / The first Lithuanian geography books

Geografija ir edukacija, Nr. 11, 2023, p. 55 – 64.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2023.5

Dainius Kulbickas
Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University, Lithuania

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje išleistos lietuviškos geografijos ir kitų gamtos bei Žemės mokslų knygos, trumpai pristatomi garsūs ir nusipelnę Lietuvos kultūrai veikėjai: autoriai, leidėjai ir vertėjai. Tiriamuoju laikotarpiu išleisti geografijos leidiniai turėjo didelę reikšmę vėlesnei geografijos mokslo raidai, juose yra gausu įdomių lietuviškų nebevartojamų terminų.

Reikšminiai žodžiai: lietuviškos spaudos draudimas, geografijos knygos, knygų leidyba.

Summary

The abundance of literary sources issued in the XIX and XX century and their analysis showed quick development of sciences of the nature during that period and it affected a quick growth of edition of Lithuanian books. Much attention was paid to geographical books. The following persons deserved to the Lithuanian culture contributed to their edition: S. Matulaitis, J. Adomaitis-Šernas, P. Vileišis, J. Biliūnas etc. They translated the works of foreign scientists or wrote according to their editions. The following scientists should be mentioned: A. Geikie, H. N. Hutchinson, M. Brzezinski, F. Piotrowski etc. The first Lithuanian geological editions were issued in a big run and were reissued. The books were mostly printed abroad: in Tilsit, Chicago, Philadelphia and other cities.

Keywords: Lithuanian press ban, geographical books, book publishing.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF