Lietuvos kaimiško agrarinio kraštovaizdžio ir jų tipų raidos apžvalga / Overview of the Rural Agrarian Landscapes and Evolution of Their Types in Lithuania

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 23 – 32.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.2

Jolanta Valčiukienė, Virginija Atkocevičienė, Daiva Juknelienė

Aleksandro Stulginskio universitetas

Gyvenamųjų vietovių formas ir tipus lemia istorinės bei socialinės, ekonominės krašto sąlygos. Plėtojantis gamybiniams santykiams keitėsi ir apgyvendinimo kaime sistema. Svarbiausią vaidmenį vystantis kaimui atliko žemėvaldos ir žemėtvarkos pokyčiai. Šiuolaikinės kaimo gyvenamųjų vietovių sistemos formavosi veikiant tam tikriems ypatumams, būdingiems vienam ar kitam krašto regionui. Straipsnyje nagrinėjami penki pagrindiniai kraštovaizdžio raidos periodai, žemės reformų veiksnių įtaka formuojantis gyvenamųjų vietovių sistemai, taip pat aptariama gyvenamųjų vietovių nykimo problema ir veiksniai, turintys įtakos esamų gyvenviečių raidai.

Reikšminiai žodžiai: kaimas, vienkiemis, žemės reforma, gyvenamųjų vietovių raida, kraštovaizdis.

Abstract

The forms and types of residential areas are conditioned by historical and socio-economic conditions of the country. Development of industrial relations have evolved and accommodation system in rural areas. Tenure and land-use changes played the most important role in the development of rural land. Modern rural residential areas formed under the influence of certain particularities characteristic to one or the other region of the country. The article analyzes five major periods of landscape development, land reform factors which had influence on residential areas formation, as well as the problem of decay of residential areas and the factors influencing the development of existing settlements.

Keywords: village, farmstead, land reform, development of residential areas, landscape.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF