Depopuliacijos įtaka bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaitai Lietuvos probleminiuose regionuose 2001–2016 m. / The Impact of Depopulation for Changes in the Network of General Education Schools

Geografija ir edukacija, Nr. 6, 2018, p. 7 – 17.
DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2018.1

Viktorija Baranauskienė, Vidmantas Daugirdas
Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos institutas

Šio tyrimo tikslas – atskleisti depopuliacijos įtaką bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaitai Lietuvos probleminiuose regionuose. Tyrimo objektas – 22 retai apgyvendintos savivaldybės (toliau – RAS), kuriose kaimo gyventojų tankumas siekia iki 12,5 gyv./km².
Tyrimo metu patvirtinta, kad depopuliacija, prastėjantys demografiniai rodikliai, mažėjantis mokinių skaičius prisideda prie bendrojo ugdymo mokyklų tinklo nykimo. Tai ypač akivaizdu RAS: 2001–2017 m. gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 18 proc., RAS – 28 proc.; 2001–2016 m. bendrojo ugdymo mokyklų skaičius šalyje sumažėjo 49 proc., RAS – 62 proc. Ši tendencija ypač ryški Šiaurės Rytų ir Pietų Lietuvos savivaldybėse. Prielaidų, kad artimiausiu metu pasikeis demografinė situacija ir tendencijos, nėra, vadinasi, mokyklų tinklas ir toliau trauksis. Daugiausia galimybių išlikti turi mokyklos, esančios didesnėse gyvenvietėse, savivaldybių administraciniuose centruose. Jos turėtų užtikrinti ne minimalų, o visuomenės poreikius atitinkantį išsilavinimo lygį.
Siekiant pristabdyti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo nykimą RAS, turėtų būti mažinami reikalavimai kaimo mokykloms (leista formuoti mažiau mokinių turinčias klases, mažinti privalomą krūvį mokytojams), skiriami priedai prie atlyginimo mokytojams, dirbantiems RAS, labiau apgalvotai reorganizuojamos mokyklos ir kt.

Reikšminiai žodžiai: depopuliacija, probleminiai regionai, retai apgyvendintos teritorijos, bendrojo ugdymo mokykla, socialinė atskirtis, teritorinė atskirtis.

Summary
The purpose of the research was to reveal the impact of depopulation for changes in the network of general education schools in problem regions in Lithuania. The topic of the research – problem regions of Lithuania which include 22 sparsely populated municipalities (hereafter – the SPM) where a rural population density does not exceed 12,5 inh/km2.
During the research, it was established that depopulation, decreasing population and number of school students affects the degradation of the network of general education schools. This is especially obvious in SPM, where the number of population is decreasing fast: 2001–2017 the number of population in the country decreased by 18 %, in SPM – 28 %; 2001–2016 the number of general education schools in country decreased by 49 %, in SPM – 62 %. This trend is especially striking in Northern East and Southern municipalities of Lithuania which are attributable to problem regions due to the growing social and spatial exclusion. There are no assumptions about the change in the demographic situation in the near future and this means that the network of schools will continue to decrease, only schools in bigger settlements of administrative centers of municipalities have more chances to remain. In order to at least stop the disappearance of the network of general education schools in SPM, there should be reduced requirements for rural schools (lower number of school students in classes, lower obligatory workload for teachers, supplements to salary for teacher etc.), the reorganization of schools should be more deliberate, etc.

Keywords: depopulation, problem region, sparsely populated areas, general education municipality, social exclusion, spatial exclusion.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF