Gamtamokslinė edukacija: būklė ir perspektyvos / Nature Sciences Education: State and Perspectives

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 9 – 20.

Algimantas Česnulevičius
Lietuvos edukologijos universitetas
Lithuanian University of Educational Sciences

Gamtamokslinius pagrindus vidurinėje mokykloje mokiniai įgyja per geografijos pamokas. Geografija – tai integralus mokslas, apimantis gamtos reiškinių ir procesų sąveikos su visuomene žinias. Gamtamokslinis moksleivių ugdymas remiasi gamtos mokslų dalykų – biologijos, chemijos, fizikos, astronomijos – žiniomis. Jis moksleiviams padeda išsiugdyti ekologinį susivokimą, suprasti gamtotyros žinių įtaką visuo meniniam, politiniam ir ekonominiam žmonijos gyvenimui.

Gamtotyros žinių pradmenis mokykloje teikia gamtotyrinio ugdymo, geografijos, o vėliau biologijos, fizikos ir chemijos mokytojai. Geografijos dalykas pasižymi integralumu: mokoma ne tik pažinti gamtoje vykstančius procesus bei reiškinius, bet ir suvokti jų sąveiką su visuomene.

Geografijos pamokų turinys tampriai susijęs su istorijos, ekonomikos, matematikos, biologijos, chemijos ir informatikos dalykais. Gamtinės geografijos turinys persipynęs su ekologijos, biologijos ir geologijos turiniu. Ypatingas yra geografijos ir geologijos santykis – geologijos žinių moksleiviai įgyja tik per geografijos pamokas. Mokykloje mokiniams pateikiami geologijos pagrindai: vidinė Žemės struktūra, kontinentinė ir okeaninė Žemės pluta, vidiniai ir išoriniai geologiniai procesai, mineralai ir uolienos, kalnodara, reljefo formų susidarymas, geologinių procesų įtaka žmonių ūkininkavimui. Labai svarbi yra gamtamokslinio ugdymo grandis – geografijos mokytojų rengimas. Šiuolaikinis mokytojas turi būti siekiantis žinių, kūrybingas ir sugebantis taikyti šiuolaikines mokymo technologijas. Tik tuomet jis pelnys mokinių autoritetą. Lietuvos edukologijos universitete rengiami mokytojai privalo turėti pakankamai net tik geografijos, bet ir geologijos, biologijos ir kitų mokslų žinių. Geografijos studentams dėstomi geologijos, geochemijos, geofizikos, geologijos ir kiti dalykai. Studentai mokomųjų praktikų metu išmokomi dirbti su GPS, duomenų bazėmis ir GIS. Visa tai labai reikalinga būsimame darbe.

Reikšminiai žodžiai: geografijos mokymas, integralus geografijos turinys, gamtinė geografija.

Summary

Pupils get fundamentals of nature sciences fundaments in geography lessons. This subject is characterized by integral content: cognition of nature phenomenon and process and its interaction with society.

Pupils nature science education based on biology, chemistry, physics and astronomy knowledge. Theese knowledge give understanding of ecological and nature processes influence on society, politics and economics phenomenon.

content of school geography relate questions of history, economy, mathematics, biology, chemistry, and informatics. Physical parts of geography have relevance with ecology, biology, geology. Relation of geography and geology in school is very important: pupils get fundamentals of geology only in geography lessons. Geological questions include basic knowledge: internal structure of earth, continental and oceanic crust, internal and external geological processes, minerals and rock, orogenies, construction of relief forms, influence of geological processes on human activity.

Essential problem is training of geography teachers. contemporary teacher must be knowledgeable, creative and able to use modern technologies. Then teacher become authority for pupils. Lithuanian university of educational Sciences strives to educate universal teacher, which have basic knowledge not only in geography but also in geology, biology, and other sciences. For this aim teachers are trained to include basic knowledge of geology, geochemistry, geophysics, gemology and others. Students are being teached practical work with GPS, data bases, and GIS. This knowledge is very important in future career.

Keywords: geography education, integral content of geography, physical part of geography.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF