Gamtos ir kultūros jungtys / The Links between Nature and Culture

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 49 – 55.

Valentinas Baltrūnas

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje aptariamos gamtos ir kultūros sąsajos, kurios susidarė per tūkstantmečius ir liudija gamtą kaip kultūros šaltinį ar jos „nešėją“. Darbe remtasi gausia gamtotyrine, ypač geologine ir geomorfologine, įvairių vietovių tyrimo medžiaga, taip pat spaudoje publikuotais tautosakos rinkiniais. Nagrinėjama tautosakos (padavimų, etiologinių sakmių ir kt.), meninės kūrybos (poezijos, dailės ir kt.), mokslinių, tarp jų ir istorinių, žinių svarba gamtos vertybių populiarinimui, šviečiamajam ir edukaciniam darbui. Jaunimo ugdymo procese, ypač skleidžiant gamtamokslines žinias, prasminga pasinaudoti gamtos ir kultūros sąsajomis. Gamtos objektas, susietas su mitologijos vaizdiniais, menine kūryba ir mokslinių tyrimų duomenimis, visuomet yra patrauklesnis, informatyvesnis, įtaigiau perteikiantis nagrinėjamą problemą švietimo ir mokymo procese.

Reikšminiai žodžiai: gamta, kultūra, tautosaka, švietimas, edukacija.

Abstract

The study shows the links between nature and culture which developed in thousands of years and evidence nature as the source and „carrier“ of culture. The work is based on rich natural data, geological and geomorphological data about different localities in particular, and published folklore selections. The importance of folklore (legends, etiological stories, etc.), creative art (poetry, fine arts, etc.), and importance of scientific, including historical, knowledge for promotion of natural values and educational work is analysed. It is expedient to use the natural data in the training process, especially in communicating the data of natural sciences, of young people. The natural objects related with mythological images and scientific research data always are more attractive and informative and more suggestively convey the analysed issues in the educational and training processes.

Keywords: nature, culture, folklore, education, training.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF