Geografiniai duomenys ir informacija apie mokymąsi / Geographic Data and Information for Teaching and Learning

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 112 – 119.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.9

Linas Bevainis, Andrius Balčiūnas

Vilniaus universitetas / Vilnius University

Šiame straipsnyje autoriai pristato Lietuvos erdvinės informacijos portalą, jo teikiamas paslaugas ir galimybes naudoti švietimo srityje. Lietuvos erdvinės informacijos portalas sukurtas 2008 m. pagal projektą „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas“, kurį finansavo Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga. Projektą įgyvendino Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.

Straipsnyje pateikiama informacijos apie LEI portalo turinį, kur galima rasti metodinę ir mokomąją medžiagą, žemėlapius, erdvinius duomenų rinkinius, dokumentus, pagalbos tekstus, geografinės informacijos sąvokų žinyną, todėl dėstytojai, studentai, mokytojai ir mokiniai gali naudoti realius duomenis ir kurti žemėlapius arba tinkamai atlikti užduotis naudodami geoportal.lt teikiamus įrankius.

Reikšminiai žodžiai: LEI, geoportal.lt., GIS mokymasis, erdvinių duomenų rinkiniai.

Abstract

In this article, the authors present Lithuanian spatial information portal, its services and the availability to use in education process. Lithuanian spatial information portal created in 2008 year developing the project „Lithuanian infrastructure for geographical information, which was financed by the Republic of Lithuania and the European Union. The project is performed by the National Land Service under the Ministry of Agriculture and the State Enterprise Remote Sensing and Geoinformatics „GIS-Center”.

This article provides information about the LEI portal where you can find methodical and educational material, maps, spatial data sets, documents, help texts, geographic information terms, so teachers and students can use real data and create maps, or properly use geoportal.lt provided tools to deal with tasks.

Keywords: geoportal.lt, GIS for teaching (learning), spatial data sets.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF